Oklart lä­ge i fal­let Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

I mor­gon in­for­me­rar Åklagar­myn­dig­he­ten om det se­nas­te kring fal­let med skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni. Om han kom­mer att åta­las el­ler in­te är fort­fa­ran­de oklart.

Det var i ju­ni för­ra året som den ti­di­ga­re stjärn­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni del­gavs miss­tan­ke om brott i fy­ra fall. Mis­stan­kar­na gäl­ler brott i sam­band med ope­ra­tio­ner varav tre gäl­ler ope­ra­tio­ner av syn­te­tis­ka luft­stru­par me­dan den fjär­de gäl­ler en helt an­nan ope­ra­tion som ut­för­des på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Hud­dinge.

Se­dan dess har in­te så myc­ket hänt, mer än att po­lis och åkla­ga­re ut­rett mis­stan­kar­na och bland an­nat för­hört ki­rur­gen.

dock Åklagar­myn­dig­he­ten in­for­me­ra me­di­er om det se­nas­te i fal­let.

Mac­chi­a­ri­nis ad­vo­kat Björn Hur­tig an­tar att press­träf­fen kom­mer att hand­la om ifall det blir ett åtal – el­ler om ut­red­ning­en läggs ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.