M har ut­sett nya ta­les­per­so­ner: »Tag­gar upp vår mil­jö­po­li­tik«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Mo­de­ra­ter­na no­mi­ne­rar Ewa Tha­lén Fin­né som förs­ta vice tal­man ef­ter To­bi­as Bill­ström (M) som ut­setts till ny gruppledare i par­ti­et. Riks­dags­grup­pen har ock­så be­slu­tat att ut­se ett an­tal nya ta­les­per­so­ner:

Ut­bild­nings­po­li­tisk ta­les­per­son: Erik Bengtz­boe, bo­stads­po­li­tisk: Mats Green, so­ci­al­po­li­tisk: Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall, skat­te­po­li­tisk: Ce­ci­lia Wi­de­gren och mil­jö­po­li­tisk: Ma­ria Mal­mer Ste­ner­gard.

– Vi tag­gar upp vår sig att mil­jö- och håll­bar­hets­frå­gor ska ta plats. Jag tror att det finns go­da möj­lig­he­ter att för­e­na det blåa med det grö­na, sä­ger hon själv.

Ulf Kris­ters­son lyf­ter ock­så skol­frå­gor­na som en av de vik­ti­gas­te frå­gor­na i va­let när han pre­sen­te­rar Erik Bengtz­boe.

– Vi mo­de­ra­ter och Sve­ri­ge har miss­lyc­kats. Vi har över­dri­vit po­li­ti­kens roll och un­derskat­tat lä­rar­nas roll. Mo­de­ra­ter­na ska va­ra lä­rar­nas par­ti, sä­ger Bengtz­boe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.