Många kan­di­da­ter när Liberia väl­jer pre­si­dent

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Va­let av El­len John­son Sir­le­afs ef­ter­trä­da­re ses som ett vik­tigt test för den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen i det av in­bör­des­krig svårt är­ra­de Liberia. Kam­pan­jen har gått lugnt till och i går fick de knappt 2,2 mil­jo­ner röst­be­rät­ti­ga­de sä­ga sitt om vem som ska ta över när den sit­tan­de pre­si­den­tens man­dat­tid lö­per ut.

I pre­si­dent­va­lets förs­ta om­gång fanns 20 kan­di­da­ter som vill ta över mak­ten ef­ter den 78-åriga No­bels­pris­ta­ga­ren. Bland de fa­vo­rittip­pa­de finns fot­bollsi­ko­nen Ge­or­ge We­ah, vice­pre­si­dent Jo­seph Bo­a­kai, op­po­si­tions­ve­te­ra­nen Char­les Brum­ski­ne och läsk­mil­jo­nä­ren Alex­an­der Cum­mings.

i går, vid den­na tid­nings tryck­tid, dock få till­räck­ligt många rös­ter för att kam­ma hem se­gern – ut­an en and­ra och av­gö­ran­de valom­gång vän­tas mel­lan de två topp­kan­di­da­ter­na om un­ge­fär en må­nad.

Sä­ker­hets­vak­ten Otis Wal­la­ce ha­de kö­at se­dan kloc­kan 5 på mor­go­nen för att läg­ga sin röst i en av Mon­ro­vi­as val­lo­ka­ler i går.

– Jag tror att We­ah kan gö­ra en för­änd­ring. Jag kän­ner mig mar­gi­na­li­se­rad av den sit­tan­de re­ge­ring­en, sä­ger han till ny­hets­by­rån AFP.

har hyl­lats för si­na in­sat­ser för fred och sta­bi­li­tet i Liberia. Men lan­det är fort­fa­ran­de ett av de fat­ti­gas­te i värl­den och eko­no­min drab­ba­des hårt av ut­brot­tet av ebo­la för någ­ra år se­dan.

Där­till kla­gar många li­be­ri­a­ner på ut­bredd kor­rup­tion och brist på grund­läg­gan­de of­fent­li­ga tjäns­ter.

– För mig står den här re­ge­ring­en för fred, det är allt. Hon (John­son Sir­le­af) får ett plus för det. Men hon har in­te lyc­kats med att be­käm­pa kor­rup­tio­nen. Hon har miss­lyc­kats med att han­te­ra män­ni­skor som stu­lit peng­ar för att byg­ga sto­ra hus, sä­ger tax­i­chauf­fö­ren Ti­mot­hy Sam­bu­lah till ny­hets­by­rån Reuters.

Va­let gäl­ler även vice­pre­si­dent och le­da­mö­ter till re­pre­sen­tant­hu­set.

Pre­li­mi­nä­ra re­sul­tat vän­tas in­om två dygn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.