4

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Sex & Liv -

År 2017 be­trak­tas mens fort­fa­ran­de som någon­ting hem­ligt, el­ler till och med skam­ligt. Stig­mat hind­rar mil­jon­tals flic­kor i värl­den att gå till sko­lan. Oron att »av­slö­jas« le­der till att många stan­nar hem­ma och kom­mer ef­ter i skol­ar­be­tet. Många flic­kor hop­par till och med av sko­lan när de har fått sin förs­ta men­stru­a­tion. En så en­kel sak som till­gång till bin­dor kan gö­ra stor skill­nad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.