2

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Sex & Liv -

Kun­skap är makt. Värde­kon­ser­va­ti­va kraf­ter runt om i värl­den vill be­grän­sa ung­as till­gång till kun­skap om sex­u­a­li­tet, jämställdhet, HBTQ, re­pro­duk­tion och pre­ven­tiv­me­del. När unga får bred, in­klu­de­ra­de och ung­doms­vän­lig sex­u­al­un­der­vis­ning i sko­lan, får de ock­så möj­lig­het att fat­ta välin­for­me­ra­de be­slut om si­na eg­na liv. Att va­ra sex­po­si­tiv be­ty­der att ge unga eg­na val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.