1

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Sex & Liv -

På många plat­ser i värl­den tar värde­kon­ser­va­ti­va kraf­ter sig rät­ten att sty­ra över unga kvin­nors barna­fö­dan­de. Om du blir oöns­kat gra­vid, in­om el­ler utan­för ett äk­ten­skap, kanske du mås­te slu­ta sko­lan, och di­na möj­lig­he­ter att för­sör­ja dig be­grän­sas. Allt­för många unga kvin­nor ris­ke­rar fort­fa­ran­de li­vet, när de in­te själ­va fått be­stäm­ma över si­na eg­na krop­par och liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.