Fler rös­ter höjs om hur folk ska gå till väga

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare -

Cy­klis­ter och mo­pe­dis­ter ska hål­la till hö­ger. Det­ta med­för att man får ögon­kon­takt med dem man mö­ter och på sätt kan und­vi­ka kol­li­sion.

För oss med hund är det ock­så mer na­tur­ligt att gå på väns­ter si­da ef­tersom man stör­re de­len av ti­den ska ha hun­den på sin vänst­ra si­da (pre­cis som när man går med barn) för att des­sa ska ham­na så långt ifrån tra­fi­ken som möj­ligt. kom­pli­ce­ra det li­te grann. Om gång­väg och cy­kel­ba­na är ge­men­sam, går man till väns­ter, pre­cis som på tra­fi­ke­rad väg ut­an trot­to­a­rer. Det är väl li­ka smart att ha ögon­kon­takt med cy­klis­ter som man mö­ter – of­tast i full fart – el­ler hur?

Då har man chan­sen att gå åt sidan, om man nu skul­le rå­ka gå li­te för långt ut i ba­nan el­ler gå fle­ra i bredd. Man har ju in­te ögon i nac­ken, även om det många gång­er ha­de va­rit önsk­värt, att vi bli­vit skap­ta så. Dess­utom sak­nar många cy­klis­ter ring­kloc­ka el­ler, om man har en så­dan, pling­ar för sent.

Men på trot­to­a­rer och en­bart gång­ba­nor hål­ler man till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.