D

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Granskar -

et pra­tas bris­tan­de mång­fald in­om pub­lic ser­vice igen. Det­ta är kod för att vi bor­de få se och hö­ra mer av kvin­nor, mörk­hy­a­de och ho­mo­sex­u­el­la, kanske även nå­gon trans­per­son el­ler pen­sio­när. Jag har dock ald­rig hört nå­gon näm­na den gi­gan­tis­ka ele­fan­ten i rum­met: klass­frå­gan.

Jo, kly­schan stäm­mer. En över­väl­di­gan­de an­del av jour­na­lis­ter­na bor verk­li­gen på Sö­der­malm. El­ler så bor de i mot­sva­ran­de ur­ba­na me­del­klass­om­rå­den i Gö­te­borg och Malmö. Yt­terst säl­lan hit­tar man dem i in­vandrar­tä­ta för­or­ter el­ler på lands­byg­den. El­va av Sve­ri­ges kom­mu­ner in­hy­ser in­te en en­da jour­na­list.

Det är jour­na­lis­ters jobb att kun­na skri­va om allt. Men själv­klart får den geo­gra­fis­ka kon­cent­ra­tio­nen kon­se­kven­ser. Den på­ver­kar vil­ka äm­nen som kom­mer upp på mor­gon­mö­te­na, vad re­dak­tio­ner­na väl­jer att rap­por­te­ra om, och hur.

Sve­ri­ges ra­dio fas­tan­stäl­ler dess­utom säl­lan och det är sam­ma sak i me­di­er över­lag. Allt fler jour­na­lis­ter har osäk­ra, till­fäl­li­ga an­ställ­ning­ar. Det styr i sin tur hur pass an­norlun­da med­ar­be­tar­na törs tän­ka. Och det präg­lar vil­ka som alls vå­gar sat­sa på yr­ket.

Den frans­ke so­ci­o­lo­gen Pi­er­re Bour­di­eu pra­ta­de om tre sor­ters ka­pi­tal. Förutom eko­no­mis­ka till­gång­ar kan man ock­så ha so­ci­alt ka­pi­tal i form av kon­tak­ter, och kul­tu­rellt ka­pi­tal, det vill sä­ga god smak. Men allt hör för­stås ihop. De som har peng­ar har även rätt kon­tak­ter, och god smak kos­tar.

det när SVT-che­fen An­ne La­gercrantz ny­li­gen be­kla­ga­de att det in­te gått att hit­ta till­räck­ligt många mång­fal­di­ga nya pro­gram­le­da­re, ef­tersom kom­pe­ten­sen sak­na­des. Skä­let till att det in­te gick att re­kry­te­ra nya pro­gram­le­da­re var allt­så att de var nya, att de var mång­fal­di­ga på ett för an­norlun­da sätt.

Klass­frå­gan, el­ler sna­ra­re me­del­klass­frå­gan, är en blind fläck för me­di­er­na. Men om vi in­te ser upp så kom­mer den tred­je stats­mak­ten, me­di­ekå­ren, snart en­bart be­stå av dem som in­te ba­ra har råd att bo i me­di­centrats bo­stads­kri­san­de Stock­holm, ut­an kla­rar att gö­ra det trots osä­ker in­komst. Den­na brist på mång­fald är ett verk­ligt de­mo­kra­tiskt pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.