Nu ger po­li­sen bö­ter till de som täc­ker an­sik­tet

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

al­la i lan­det att täc­ka sina an­sik­ten.

Lag­stift­ning­en gör vis­sa me­di­cins­ka och yr­kes­mäs­si­ga un­dan­tag.

Tillämp­ning­en av den nya la­gen har dock om­gär­dats av en hel del kon­tro­ver­ser.

har cyk­lat med hals­duk har stop­pats, be­kräf­tar en ta­les­per­son för den ös­ter­ri­kis­ka po­li­sen för The Washing­ton Post. Ing­en ska dock ha drab­bats av de bö­ter på upp till 150 eu­ro som den som bry­ter mot la­gen ris­ke­rar.

Bö­ter fick dä­re­mot den man som iförd haj­ko­stym gjor­de re­klam för en ny­öpp­nad bu­tik i cen­tra­la Wi­en. Ny­he­ten om på­följ­den till­kän­na­gavs av mannens ar­bets­gi­va­re – en PR­by­rå – och be­kräf­tas av myn­dig­he­ter­na.

mot man­nen kom­mer dock tro­li­gen att dras till­ba­ka, en­ligt po­li­sen.

– La­gen gäl­ler in­te för yr­kes­verk­sam­ma som be­hö­ver täc­ka sina an­sik­ten på grund av sina jobb, sä­ger po­li­sens ta­les­per­son Ha­rald Sörös till The Washing­ton Post.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.