Dags att fim­pa cig­gen på strän­der i Thai­land

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

25 000 kro­nor i bö­ter, el­ler till och med ett år i fäng­el­se. Om ba­ra någ­ra vec­kor kan det bli väl­digt dyrt att ta sig ett bloss på strän­der i Thai­land.

De hår­da reg­ler­na mot rök­ning in­förs på prov på ett 20-tal strän­der från den 1 november, med­de­lar myn­dig­he­ter en­ligt The Bang­kok Post och fle­ra and­ra me­di­er, men tan­ken är att de se­dan ska spri­das över lan­det.

Re­dan i förs­ta om­gång­en om­fat­tas fle­ra av Thai­lands – och där­med värl­dens – mest om­tyck­ta strän­der. Bland dem finns Bo Phut på Ko Samui, Klong Dao och Ph­ra Ae på Ko Lan­ta och Pa­tong på Phu­kets väst­ra si­da.

Av myn­dig­he­ter­nas re­so­ne­mang i thai­länds­ka me­di­er att dö­ma är det in­te i förs­ta hand om­sorg om folk­häl­san som dri­ver på, ut­an ned­skräp­ning­en. Vid en städ­ning av Pa­tong ny­li­gen hit­ta­des över 100 000 fim­par längs den 2,5 kilo­me­ter långa stran­den – en tred­je­del av allt skräp på plat­sen.

Brott mot de nya reg­ler­na kan straf­fas med upp till 100 000 baht (mot­sva­ran­de näs­tan 25 000 kro­nor) i bö­ter, el­ler fäng­el­se i upp till ett år.

ut­spel kom­mer in­för en in­ter­na­tio­nell kon­fe­rens på Phu­ket 22–23 ok­to­ber, där län­der från sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen Ase­an ska dis­ku­te­ra ned­skräp­ning i ha­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.