Spe­lar­na som skräm­mer li­vet ur quar­ter­bac­kar­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Topp­ran­kad pass-rusher i NFL och av många ex­per­ter all­mänt haus­sad som li­gans bäs­ta spe­la­re i al­la ka­te­go­ri­er. 2016 var en be­svi­kel­se och ett år fyllt av ska­dor. Men Watt ham­ra­de hem he­la 38 sacks på två år in­nan dess. J.J. var helt re­ha­bi­li­te­rad men i söndags åk­te han på en ny ska­da. Den här gång­en på väns­ter knä. Han för­des till sjuk­hus med am­bu­lans så ska­dan tros va­ra all­var­lig. Khalil är Oaklands sto­ra för­svars­stjär­na. Med 15 och 11 sacks de två se­nas­te sä­song­er­na har han eta­ble­rat sig som en av li­gans kla­rast ly­san­de sack-spe­ci­a­lis­ter. Och han kom »bil­ligt« då han draf­ta­des först i fem­te run­dan för fy­ra år se­dan. Mack är ba­ra in­ne på sin fjär­de sä­song och har sina bäs­ta år fram­för sig – nå­got som skräm­mer li­vet ur li­gans QB:s. Han har fy­ra sacks hit­tills i år. För­ra årets li­ga­le­da­re med 16 styc­ken sacks. Han spe­lar dess­utom i ett av li­gans fem bäs­ta för­svar med ett yt­terst po­tent an­fall lett av quar­ter­bac­ken Matt Ry­an. Tio sacks är en sta­tis­tiskt då­lig sä­song för den­na su­per­stjär­na. Han har bör­jat 2017 re­la­tivt blyg­samt med två sacks hit­tills. Men fler höjd­punk­ter och quar­ter­back­do­mi­nans är att vän­ta un­der året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.