J

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

ag for­mu­le­rar de här ra­der­na från Malmö. Ef­ter mer än ett år i Stock­holm har jag flyt­tat hem igen. På många sätt är li­vet enkla­re här. Jag som of­ta re­ser för att täv­la har nu flyg­plat­sen tolv mi­nu­ter bort med tå­get – en enorm skill­nad mot att ta sig till Ar­lan­da när jag bod­de långt sö­der om stan i Stock­holm. Och in­te minst så finns mi­na vän­ner och min fa­milj här.

En häf­tig grej är att jag kan va­ra myc­ket mer med min brors­dot­ter. Härom­da­gen kom hon in och sat­te sig bred­vid mig när jag spe­la­de och jag märk­te hur hon sög in in­tryck. I en halv­tim­me kol­la­de hon hur jag gjor­de ut­an att tap­pa kon­cent­ra­tio­nen – och när en nio­å­ring gör så, ja då fat­tar man att hon verk­li­gen är in­tres­se­rad. När jag själv var i sam­ma ål­der satt jag i sam­ma sof­fa och tit­ta­de på när hen­nes pap­pa, min sto­re­bror spe­la­de. Så jag kan se mig själv i min brors­dot­ter och det är in­spi­re­ran­de. Det är en per­fekt ål­der för hen­ne att bör­ja spe­la. Jag har sagt att hon gär­na får kom­ma över var­je helg så ska jag lä­ra hen­ne så myc­ket jag kan. Hon, som sett mig in­ter­vju­as på Barn­ka­na­len, vet ock­så att det här är en möj­lig kar­riär­väg. Så var det in­te när jag var i hen­nes ål­der.

Kanske kan det in­spi­re­ra hen­ne än­nu mer att se mig re­pre­sen­te­ra lands­la­get. Jag och min lag­kam­rat Ju­lia har, till­sam­mans med tre and­ra svens­ka tje­jer, kva­lat in till WESG, World Electro­nic Sports Ga­mes. Till en bör­jan möts de bäs­ta eu­ro­pe­is­ka lands­la­gen i Bar­ce­lo­na i november. När jag se­nast spe­la­de i lands­la­get var esport in­te li­ka stort som i dag. Att få dra på mig den blå­gu­la trö­jan i en stor tur­ne­ring nu är en helt an­nan käns­la än då, det är en dröm.

att bli hös­tens störs­ta event. In­för och un­der den tur­ne­ring­en blir det därför mind­re tid att trä­na ihop med vårt proffslag Dy­na­sty Ga­ming. Det är hel­ler in­te ba­ra Ju­lia och jag som är upp­tag­na med lands­lags­spel i höst, vå­ra rys­ka lag­kom­pi­sar har ock­så kva­lat in med sitt lands­lag.

Men när WESG är av­slu­tat kan ni vän­ta er ett hel­tag­gat Dy­na­sty. Vi har tagit in en ny spe­la­re i la­get, hol­länds­ka Petra som er­sät­ter Mi­mi. Än så länge har vi in­te kun­nat spe­la ihop oss så myc­ket med Petra men vi kom­mer ga­ran­te­rat att ha en ge­men­sam bootcamp se­na­re i år för att hon ska lä­ra kän­na oss och för­stå vår lag­ke­mi.

Hös­ten lär bli in­ten­siv, med lands­lags­spel och när vi se­dan ska väs­sa vår nya upp­ställ­ning i Dy­na­sty. På hel­ger­na hop­pas jag dess­utom få till­bringa tid med att ge min brors­dot­ter tips och se hen­nes ut­veck­ling. Det blir en kul höst, men in­ne­bär än­nu mind­re fri­tid för mig. Därför väl­jer jag att in­te skri­va fler ko­lum­ner, det blir helt en­kelt svårt att få ti­den att räc­ka till. Hop­pas att ni som läst mig har lärt er nå­got om esport, och att ni haft kul. Det har jag haft!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.