Nordqvists energi är till­ba­ka: »An­län­der till Asi­en med en helt an­nan käns­la än ti­di­ga­re«

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

syd­ko­re­ans­ka In­che­on är hon dock till­ba­ka på fair­way­en, då hon pla­ne­rar att va­ra med i fem av sex kom­man­de LPGA-täv­ling­ar.

– Jag är otro­ligt spel­su­gen. Jag drog ner på täv­lan­det in­för i år, men då ha­de jag in­te räk­nat med att be­hö­va dra mig ur täv­ling­ar. Det känns som jag in­te har spe­lat allt­för myc­ket i år och an­län­der till Asi­en med en helt an­nan käns­la än ti­di­ga­re år – jag har energi och ser verk­li­gen fram emot att spe­la golf igen, sä­ger An­na Nordqvist till svensk­golf.se.

hen­nes and­ra i kar­riä­ren, bär­ga­des trots att Nordqvist då fort­fa­ran­de led av svi­ter­na av en kör­tel­fe­ber hon ådra­git sig ett par må­na­der in­nan täv­ling­en.

– Det har gått över tre må­na­der nu se­dan jag fick kör­tel­fe­bern och jag har pre­cis bör­jat gym­ma igen. Jag har tap­pat en del när jag in­te kun­nat fysträ­na på tre må­na­der. Jag öns­kar att ing­en be­hö­ver gå ige­nom kör­tel­fe­ber – det är en sak som är sä­ker.

– Men jag har lärt mig myc­ket på den här re­san och det har va­rit tes­tan­de, men den har gjort mig star­ka­re, sä­ger Nordqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.