Sve­ri­ge i B-di­vi­sio­nen för ny na­tio­nell li­ga

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Dan­mark i VMplayoff är en möj­lig­het. Det kan dock bli grann­mö­te även i det nya Na­tions Le­a­gue för Sve­ri­ge näs­ta höst.

Sve­ri­ge har pla­ce­rats i B-di­vi­sio­nen i nya Na­tions Le­a­gue. Det be­kräf­ta­de Ue­fa i går för­mid­dag när man släpp­te di­vi­sions­in­del­ning­en in­för den nya lands­lagstur­ne­ring­en i fot­boll, som in­leds un­der hös­ten 2018 och som bå­de kom­mer att fun­ge­ra som en er­sätt­ning till vän­skaps­mat­cher och som ett ex­tra kval till EM 2020.

Ös­ter­ri­ke, Wa­les, Ryss­land, Slo­va­ki­en, Ukrai­na, Ir­land, Bosni­en, Nor­dir­land, Dan­mark, Tjec­ki­en och Tur­ki­et är öv­ri­ga lag i B-di­vi­sio­nen, som vid lott­ning­en den 24 ja­nu­a­ri ska de­las in i fy­ra grup­per om tre.

Ne­der­län­der­na un­der tis­da­gen ha­de in­ne­bu­rit en plats i A-di­vi­sio­nen med de störs­ta ele­fan­ter­na, då in­del­ning­en ba­se­ras på Ue­fas nya lands­lags­ran­king. I stäl­let blev det just Ne­der­län­der­na som knep den sista plat­sen i A-di­vi­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.