Allt du be­hö­ver ve­ta om We­ins­te­in-skan­da­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

I tors­dags för­ra vec­kan rap­por­te­ra­de New York Ti­mes att fle­ra kvin­nor i film­bran­schen an­kla­gar den ame­ri­kans­ka film­pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. En­ligt kvin­nor­na, bland an­nat skå­de­spe­lar­na Ashley Judd och Ro­se McGo­wan, ska tra­kas­se­ri­er­na ha sträckt sig över fle­ra de­cen­ni­er.

We­ins­te­in bad ef­ter an­kla­gel­ser­na om ur­säkt. »Jag för­står att mitt upp­trä­dan­de mot kol­le­ger förr har or­sa­kat stor smär­ta och jag ber om ur­säkt för det. Även om jag för­sö­ker bätt­ra mig så vet jag att jag har en lång väg att gå«, skrev han i ett ut­ta­lan­de.

Men ba­ra en dag se­na­re ho­ta­de han att stäm­ma New York Ti­mes för äre­kränk­ning. Pub­li­ce­ring­en bygg­de på ryk­ten, en­ligt We­ins­te­ins ad­vo­kat.

an­kla­gel­ser­na val­de bland an­nat pro­du­cen­tens krishan­te­ra­re och ad­vo­kat att av­sä­ga sig sina upp­drag. Ad­vo­ka­ten, Li­sa Bloom, har själv fö­re­trätt of­fer för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er ti­di­ga­re i sin kar­riär.

We­ins­te­in spar­ka­des ock­så se­na­re från »The We­ins­te­in Com­pa­ny«, film­bo­la­get han själv grun­da­de till­sam­mans med sin bror. Bo­la­gets sty­rel­se med­de­la­de sam­ti­digt att de ska by­ta namn.

Un­der ons­da­gen gick We­ins­te­ins fru, Ge­or­gi­na Chap­man, ut i tid­ning­en Pe­op­le och med­de­la­de att hon valt att läm­na sin man.

Se­dan de förs­ta rap­por­ter­na pub­li­ce­ra­des i New York Ti­mes för­ra tors­da­gen har allt fler kvin­nor trätt fram och be­rät­tat om hur de ut­satts för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, bland an­nat Ange­li­na Jo­lie, Gwy­neth Pal­trow och He­at­her Gra­ham.

även skå­de­spe­la­ren Asia Ar­gen­to, den ti­di­ga­re skå­de­spe­la­ren Lu­cia Evans och en ano­nym kvin­na ut i tid­ning­en The New Yor­ker och an­kla­ga­de We­ins­te­in för våld­täkt.

Han ne­kar be­stämt till de an­kla­gel­ser­na, en­ligt The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.