Tax­i­fö­rar­na: Därför strun­tar vi i sjuk­re­sor­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Granskar - FO­TO: SI­MON KRO­NA

Metro har ti­di­ga­re be­rät­tat om hur all­var­ligt sju­ka per­so­ner blir stå­en­de på ga­tan när den bo­ka­de färd­tjäns­ten in­te dy­ker upp. När Metro frågar tolv tax­i­fö­ra­re i Stock­holm om färd­tjänst- och sjuk­re­sor upp­ger fem av dem att de väg­rar ta så­da­na kör­ning­ar – det är helt en­kelt in­te värt det, sä­ger de.

När Metro frågar tolv tax­i­fö­ra­re i Stock­holm om färd­tjän­stoch sjuk­re­sor upp­ger fem av dem att de väg­rar ta så­da­na kör­ning­ar. An­led­ning­en: De tjä­nar bätt­re på att ploc­ka upp kun­der från ga­tan.

Ung­e­fär 300 färd­tjän­stoch sjuk­re­sor är för­se­na­de mer än 20 mi­nu­ter i Stock­holms län – var­je dag.

Som Metro ti­di­ga­re har rap­por­te­rat om in­ne­bär det för Karin Gustafs­son, 60, att hon mås­te stå och vän­ta i ky­lan där hon på grund av sina hjärt­sjuk­do­mar ris­ke­rar att svim­ma.

När Karin tog upp pro­ble­met med en av fö­rar­na be­rät­ta­de han att fle­ra av hans kol­le­gor strun­tar i färd­tjänst- och sjuk­re­sor ef­tersom de tjä­nar säm­re på det.

I stäl­let ploc­kar de upp kun­der från ga­tan.

I Stock­holms län är det Tax­iku­rir och Sve­ri­ge­taxi (fö­re det­ta Taxi 020) som är le­ve­ran­tör för färd­tjänst och sjuk­re­sor. Bå­da va­ru­mär­ke­na till­hör Ca­bon­li­ne group.

När Metro frågar to­talt tolv Tax­iku­rir- och Sve­ri­ge­tax­i­fö­ra­re i cen­tra­la Stock­holm har al­la hört om kol­le­gor som strun­tar i färd­tjänst- och sjuk­re­sor. Al­la är över­ens om att de re­sor­na ger be­tyd­ligt mind­re peng­ar i plån­bo­ken. In­koms­ter­na är of­ta helt och hål­let pro­vi­sions­ba­se­rad, för­kla­rar en av dem.

samt­li­ga i Tax­iku­rir-uni­form, sä­ger att de ald­rig tar den ty­pen av kör­ning­ar.

Trots det­ta tror in­te Tax­iku­rirs vd Magnus Klint­bäck att det är van­ligt med fö­ra­re som strun­tar i färd­tjänst- och sjuk­re­sor.

– Vid Cen­tral­sta­tio­nen finns det ju ett gäng som hell­re kör till och från tå­get. Om du ha­de ställt sam­ma frå­ga ut­an­för Ka­ro­lins­ka el­ler Sö­der­sjuk­hu­set ha­de det va­rit tvärtom, där står fö­rar­na som äls­kar att kö­ra färd­tjänst.

hel­ler med fö­rar­na som Metro har pra­tat med om att det är då­ligt be­talt.

– Al­ter­na­ti­vet är ju att in­te kö­ra någ­ra kör­ning­ar alls. Hu­vud­par­ten av färd­tjänst­re­sor­na går på var­da­gar mel­lan 9–15 och på dag­tid lör­dag till sön­dag. Då finns det inga and­ra kun­der, sä­ger han.

– Av­tals­pri­ser­na är dess­utom hög­re i dag än i det gam­la avtalet. Så i så fall byg­ger det på okun­skap om de sä­ger så.

När Metro be­gär ut pris­lis­tor­na från Stock­holms läns lands­ting vi­sar det sig att pri­ser­na tvärtom har sjun­kit jäm­fört med det för­ra avtalet.

för­sälj­nings­chef Andreas Ols­sén skri­ver i ett mejl att de­ras fö­ra­re in­te får tac­ka nej till en kör­ning ut­an god­tag­ba­ra skäl. Fö­ra­re som bry­ter mot det ris­ke­rar att bli av­stäng­da.

»Ma­jo­ri­te­ten av de fö­ra­re jag ta­lar med kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.