Unga reu­ma­ti­ker: Det syns in­te all­tid vem som be­hö­ver sitt­plats

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Granskar -

ära me­dre­se­nä­rer i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, Vi be­hö­ver pra­ta om nå­got som in­te syns. Reu­ma­tis­ka sjuk­do­mar bland barn, ung­do­mar och unga vux­na. I pe­ri­o­der, vis­sa da­gar, be­hö­ver vi sit­ta ner i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Även om det in­te all­tid syns på oss.

Du som åker med kol­lek­tiv­tra­fi­ken vet sä­kert att det finns pri­o­ri­te­ra­de sitt­plat­ser för äld­re, gra­vi­da och per­so­ner med gip­sa­de ben. Du med nor­ma­tiv funk­tions­för­må­ga får sit­ta på de plat­ser­na tills nå­gon som be­hö­ver dem mer kli­ver på. Hur skul­le du re­a­ge­ra om nå­gon ung, till sy­nes frisk per­son, bad om att få sit­ta i stäl­let för dig? Skul­le du re­sa dig? Skul­le du frå­ga var­för? Skul­le du sä­ga nej?

Of­ta möts unga reu­ma­ti­ker av för­do­mar. Reu­ma­tism bland unga, är det verk­li­gen på rik­tigt? Är det in­te ba­ra gam­la män­ni­skor som har det? Du som är så glad och gör så myc­ket? Du kan väl in­te ha ont? Jo, det kan vi. I ge­nom­snitt drab­bas en ung per­son dag­li­gen av en reu­ma­tisk sjukdom i Sve­ri­ge. Hit­tills har forsk­ning­en in­te kun­nat sva­ra på var­för.

vår sjukdom men sjuk­do­men är en del av oss. Den syns in­te ut­an­på men vi vet att den finns där. Den är med oss i allt vi gör, dyg­nets al­la tim­mar, årets al­la da­gar. Det kan va­ra svårt att för­stå det du in­te ser. Men vi le­ver med de svull­na le­der­na, med vär­ken och trött­he­ten och med bi­verk­ning­ar­na av vå­ra me­di­ci­ner. Det ska in­te ifrå­ga­sät­tas.

Tänk dig att du skul­le ha en ryggsäck, en mös­sa och ett par skor av bly samt fly­tan­de bly i le­der­na. Och se­dan att du med allt det­ta ska stå på mor­gon­bus­sen som kraf­tigt brom­sar in, sväng­er och ga­sar. Kanske är du ock­så li­te il­lamå­en­de från går­da­gens cell­gif­ter. Hur myc­ket energi skul­le du ha till res­ten av da­gen ef­ter 15 mi­nu­ters buss­färd?

Att ha en reu­ma­tisk sjukdom kan gö­ra väl­digt ont. Smär­ta är väl­digt ener­gikrä­van­de. Vi vet att vår sjukdom in­te mås­te va­ra nå­got som brom­sar oss. Vi vet att det går att an­pas­sa sig och än­då le­va sitt liv fullt ut. Att det går att föl­ja sina dröm­mar. Men ibland krävs det li­te ex­tra för­stå­el­se. Fle­ra av vå­ra med­lem­mar vå­gar in­te frå­ga om sitt­plat­ser ef­tersom de är räd­da att in­te bli trod­da. And­ra har, när de fak­tiskt har vå­gat frå­ga, an­kla­gats för att lju­ga el­ler hit­ta på.

det in­ter­na­tio­nel­la reu­ma­ti­ker­da­gen och vi tyc­ker att det är dags att upp­märk­sam­ma att unga är en del av de en mil­jon svens­kar som le­ver med en reu­ma­tisk sjukdom. Vi vill att kol­lek­tiv­tra­fik­bo­la­gen ska er­kän­na och in­klu­de­ra osyn­li­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar till de pri­o­ri­te­ra­de sitt­plat­ser­na. Vi vill att du som me­dre­se­när ska för­stå och re­spek­te­ra att det in­te krävs ytt­re at­tri­but för att va­ra i be­hov av att sit­ta i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

me­dre­se­nä­rer i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, nu vän­der vi oss till er. I pe­ri­o­der, vis­sa da­gar, be­hö­ver vi sit­ta ner i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Så vi ber er, ifrå­ga­sätt oss in­te när vi frågar, res på er ut­an att suc­ka el­ler hö­ja på ögon­bry­nen. Vi ska in­te be­hö­va käm­pa mot bå­de smär­ta och and­ra män­ni­skors oför­stå­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.