Ing­et proff­skon­trakt för Ga­merz-lag: Klaf­fa­de in­te

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Granskar -

Tan­ken med re­a­li­ty­se­ri­en Ga­merz var att ska­pa näs­ta nor­dis­ka proffslag i Coun­ter stri­ke. Men rik­tigt så blev det ald­rig.

När ka­me­ror­na slock­nat ef­ter den sto­ra fi­na­len vän­ta­de en ut­dra­gen dis­kus­sion om hur man skul­le fort­sät­ta. Gans­ka snart blev det tyd­ligt att vil­jor­na i la­get gick isär och för­hand­ling­ar om att för­sö­ka få fram en lös­ning på­bör­ja­des.

– Ga­merz-la­get klaf­fa­de in­te från start. Ef­tersom vis­sa spe­la­re sak­na­de am­bi­tion, märk­te vi gans­ka snabbt att det ald­rig skul­le fun­ge­ra med de fem spe­lar­na. När vi pra­ta­de med Ga­merz om det så kom vi fram till att vi skul­le gö­ra spe­lar­för­änd­ring­ar, sä­ger Li­nus »Lim­po­ne« Weck­sell som var en del av det vin­nan­de la­get.

Men pla­ner­na gick i kras när la­get och Ga­merz in­te kun­de kun­de kom­ma över­ens om de­tal­jer­na. Dess­utom ha­de vis­sa spe­la­re fått er­bju­dan­den från and­ra lag. Vil­ket gjor­de att frå­gan om proff­skon­trak­ten kom upp i för­hand­ling­ar­na.

– Vi blev fak­tiskt ald­rig sig­na­de ef­ter Ga­merz. Det en­da vi ha­de var ett agen­turav­tal så vi skrev ald­rig på själ­va proff­skon­trak­tet, sä­ger Li­nus »Lim­po­ne« Weck­sell.

lös­ning­en att Ga­merz lät la­get läm­na or­ga­ni­sa­tio­nen.

»Ty­värr gjor­de det­ta sam­man­ta­get att la­get in­te kun­de fort­sät­ta och vi be­stäm­de därför i sam­råd med spe­lar­na att upp­lö­sa la­get«, skri­ver Karl Mikael Caks­te, grun­da­re och vd för Ga­me­zo­ne som lig­ger bakom re­a­li­ty­se­ri­en, i ett mejl till Metro.

Li­nus »Lim­po­ne« Weck­sell be­kräf­tar att upp­lös­ning­en av la­get sked­de i sam­för­stånd mel­lan de bå­da par­ter­na. Även om det tog lång tid att kom­ma fram till ett be­slut.

Li­nus “Lim­po­ne” Weck­sell be­kräf­tar att upp­lös­ning­en av la­get sked­de i sam­för­stånd mel­lan de bå­da par­ter­na. Även om re­sul­ta­tet drab­ba­de spe­lar­na oli­ka hårt.

– Vi gick med på att vi skul­le läm­na. De släpp­te oss och vi sket i proff­skon­tra­ken. Det kän­des surt för dom and­ra spe­lar­na i la­get. Vis­sa vil­le fort­fa­ran­de sat­sa och bli proffs, men det var egent­li­gen ba­ra mig det gyn­na­de att Ga­merz-kon­trak­ten ald­rig blev av. Det he­la var ba­ra in­te till­räck­ligt ge­nom­tänkt ifrån Ga­merz håll, sä­ger han.

är dä­re­mot över­ty­gad om att sam­ar­be­tet med espor­t­or­ga­ni­sa­tio­nen Fna­tic kom­mer att för­hind­ra att sam­ma sak sker när den eu­ro­pe­is­ka ver­sio­nen av Ga­merz drar i gång näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.