Så väl­jer du rätt i djung­eln av tra­fik­sko­lor

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Granskar -

Det är dags att ta det där för­ban­na­de kör­kor­tet. Men i vil­ken än­de ska jag egent­li­gen bör­ja? Och hur ska jag ve­ta vil­ken kör­sko­la som är bra? Det är ett par klas­sis­ka frå­ge­ställ­ning­ar som kan få oss att skju­ta på det till vå­ren istäl­let.

Karin Mi­chaels­son är ut­re­da­re på Trans­port­sty­rel­sen och vet hur man får tum­men ur.

– Skaf­fa ett kör­korts­till­stånd och ett hand­ledar­till­stånd för den du ska kö­ra med. Det är det en­da du be­hö­ver tän­ka på i bör­jan. När al­la till­stånd är i sin ord­ning – kon­tak­ta en pro­fes­sio­nell kör­sko­la och ta en in­tro­duk­tions­lek­tion. Då vet ni vad ni ska bör­ja job­ba med där hem­ma un­der mängd­trä­ning­en, sä­ger hon.

skill­na­der­na mel­lan tra­fik­sko­lor­na blir det lätt vagt och snå­rigt när man ska jäm­fö­ra dem. Ex­em­pel­vis ef­tersom pri­ser­na va­ri­e­rar. ditt öv­ri­ga sche­ma? På vil­ket sätt kom­mer din pri­va­ta hand­le­da­re att en­ga­ge­ras i ut­bild­ning­en? Det ska fun­ka bå­de prak­tiskt och kän­nas rätt i ma­gen, sä­ger Karin Mi­chaels­son. vil­ket kanske in­te ga­ran­te­rar att de al­la är helt li­ka, men ger en fing­er­vis­ning om att det är en se­ri­ös ak­tör du har att gö­ra med.

– Om du an­li­tar en körlä­ra­re som kör svart har du inga rät­tig­he­ter och kan in­te va­ra sä­ker på att du får en kor­rekt ut­bild­ning. Går du på en sko­la knu­ten till STR så finns det ga­ran­ti­er och hjälp att få om nå­got skul­le bli ga­let, sä­ger Karin Mi­chaels­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.