Tim Cook: Så ska App­le ta näs­ta steg

Tech. App­le vd Tim Cook är på ett säll­synt Sve­rige­be­sök. Metro träf­fa­de te­ch­che­fen un­der ett sky­fall i häl­sing­e­sko­gar­na sö­der om Hu­diksvall där Apples kar­tong­er blir till.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Han har pre­cis fått massa­pro­ces­sen för­kla­rad för sig och sett kar­tong bli till fram­för si­na ögon. Per­so­na­len på till­ver­ka­ren Ig­gesund för­kla­rar pe­da­go­giskt ny­bör­jarste­gen i hur träd blir till kar­tong och Tim Cook står med två oli­ka ark i han­den och jäm­för.

”Det var värst vad han var in­tres­se­rad”, ver­kar grup­pen av åskå­da­re från bå­de App­le och Ig­gesund tän­ka där de par­ke­rat runt Apple­che­fen.

– Ni vet, jag har fak­tiskt job­bat på ett pap­pers­bruk, sä­ger Cook var­på de när­mas­te med­ar­be­tar­na tit­tar över­ras­kat på varand­ra.

Den mi­nu­ti­öst pla­ne­ra­de ge­nom­gång­en ställs på kant för en stund.

– Vi ha­de kanske kun­nat be­rät­ta nå­got mer ini­ti­e­rat, skroc­kar nå­gon av de an­ställ­da på fö­re­ta­get.

– Det var när jag vad en ung in­gen­jör på Au­burn (universitet i Lou­i­si­a­na, reds.anm) som jag ha­de prak­tik på Scott pa­per com­pa­ny. De gjor­de pap­pers­hand­du­kar och to­a­lett­pap­per, sä­ger Tim Cook till Metro li­te se­na­re.

– Det här är li­te mer avan­ce­rat, fyl­ler han i.

Vi åter­kom­mer till plats­be­sö­ket på Ig­gesund.

Det bör­ja­de py­ra på so­ci­a­la me­di­er re­dan un­der tors­dags­mor­go­nen om att Tim Cook lan­dat i Sve­ri­ge. Fle­ra me­di­er spe­ku­le­ra­de i vad App­le-che­fen gjor­de i Stockholm ef­ter att nå­gon fång­at en bild av ho­nom på Kungs­ga­tan.

Var han här för att kö­pa upp nå­got fö­re­tag?

Da­gar­na in­nan ha­de Cook och hans en­tou­rage tur­ne­rat ge­nom Eu­ro­pa och bland an­nat träf­fat den frans­ke pre­si­den­ten Ema­nu­el Macron.

Ig­gesund var den störs­ta an­led­ning­en till att Cook be­slu­ta­de sig för att kom­ma till Sve­ri­ge. Fö­re­ta­get – som en­ligt histo­ri­en fång­a­de Ste­ve Jobs in­tres­se på grund av sin kva­li­tet – har va­rit en part­ner till App­le i tolv år. Men ald­rig fått yp­pa ett ord om att de job­bar åt tek­nik­jät­ten.

Metro fick som en­da tid­ning föl­ja med Cook un­der be­sö­ket i den lil­la bruks­or­ten.

– In­no­va­tions­mäs­sigt och mil­jö­mäs­sigt är det här en egen li­ga, sä­ger Cook, stolt som att han själv job­ba­de där.

Det är ing­en hem­lig­het att det här är en PR-re­sa för Cook. Har är när­mast en mis­sio­när och tron är App­le. Och han ver­kar ha kom­mit till rätt stäl­le.

Svens­kar äls­kar Ip­ho­ne mer än nå­gon an­nan smart te­le­fon (App­le har 40 pro­cent av smartp­ho­ne­mark­na­den en­ligt ny bransch­sta­tistik från GFK).

Det­ta från att in­te alls ha va­rit ett ”Mac-land” alls på ti­den så Mac-da­to­rer var det fö­re­ta­get var känt för.

– Sve­ri­ge är väl­digt vik­tigt för oss. Vi har ett eget team här för­stås och en stor App­le-commni­ty som vi vill gö­ra det stör­re, sä­ger Cook och ut­veck­lar:

– Du kanske in­te kän­ner till det, det finns 74 000 IOS-ut­veck­la­re i Sve­ri­ge. Det är enormt. Många kom­mer på vå­ra ut­veck­lar­kon­fe­ren­ser, många gör ap­par som ham­nar i app sto­re. De är en kär­na i he­la vårt eko­sy­stem. Var­för tror du att Ip­ho­ne är så stort i Sve­ri­ge?

– När jag kom till Sve­ri­ge i går kväll slogs jag av all konst. Jag såg kre­a­ti­vi­tet. Jag ser män­ni­skor som upp­skat­tar de­sign. Jag mär­ker det i fö­re­ta­gen och män­ni­skor­na som ver­kar gil­la in­no­va­tion. Och jag tror att vår kär­lek till mil­jön

spe­lar in. Svens­kar är väl­digt mil­jö­med­vet­na. Un­der sin re­sa har Apple­bos­sen bland an­nat pra­tat sig varm om ”aug­men­ted re­a­li­ty” – i folk­mun AR och ”tek­ni­ken i Po­ké­mon Go”. Han näm­ner of­ta Ikea som ett bra ex­em­pel.

– Ikea har verk­li­gen anam­mat AR. De har ta­git det förs­ta ste­get och jag tror att tek­no­lo­gin kan få stor be­ty­del­se just för bu­ti­ker. Men in­te ba­ra Ikea ut­an för­mod­li­gen and­ra fö­re­tag som vi in­te ens tänkt på än­nu. Är AR den ”nya Ip­ho­ne” då, så att sä­ga, tek­nik som gör att vi tar ett steg fram­åt i ut­veck­ling­en?

– Jag skul­le sä­ga att AR är som li­te som mul­ti­touch. Det var en helt nytt sätt att ta i tek­no­lo­gin – in­te ba­ra att klic­ka på nå­got el­ler tryc­ka på knap­par. Det för­änd­ra­de fak­tiskt allt, om du tän­ker på det, sä­ger Cook och syf­tar till tek­no­lo­gin i Ip­ho­nes skär­mar.

”Det var verk­li­gen det som gjor­de att ut­veck­ling­en av ap­par kun­de ta fart”, som han sä­ger.

Han för­sö­ker ge ett an­nat ex­em­pel – hur app sto­re från bör­jan in­te an­sågs som nå­got som skul­le för­änd­ra någon­ting:

– Men i dag kan vi in­te se vå­ra liv ut­an många av vå­ra ap­par. Det är på den ni­vån AR är, sä­ger han en­ga­ge­rat. Men be­hövs in­te ny hård­va­ra, glas­ö­gon, för att det ska hän­da?

– Jag tror att AR är en tek­nik som kan ex­i­ste­ra i många en­he­ter. I dag är det Ip­ho­ne och Ipad, och för­de­len med det är att hund­ra­tals mil­jo­ner män­ni­skor som kan anam­ma tek­ni­ken ut­an att kö­pa någon­ting alls. Det at­tra­he­rar ock­så de bäs­ta ut­veck­lar­na, att po­pu­la­tio­nen är re­dan enorm. Över en natt blev

vi värl­dens störs­ta ARplatt­form. Du pra­tar myc­ket om so­ci­alt an­svar; ni har en tjänst som he­ter App­le news som bli­vit en fak­tor i Sve­ri­ge. Ni når ut med ny­he­ter till näs­tan varan­nan svensk med en smart te­le­fon. Hur ser du på det an­sva­ret?

– Vi vill va­ra en po­si­tivt kraft där och det hand­lar om två sa­ker. För de förs­ta vill vi va­ra bra för de som job­bar med pre­nu­me­ra­tio­ner. Des­sa vill vi hjäl­pa att byg­ga upp sin dis­tri­bu­tion ef­tersom me­di­e­fö­re­tag käm­par för att va­ra lön­sam­ma i dag, ef­ter flyt­ten från print till di­gi­tal.

– För det and­ra vill vi bli av med ”fa­ke news”. Vi har ty­värr ap­par i vår platt­form som spri­der fa­ke news. In­te di­rekt från oss, men i stor ut­sträck­ning från so­ci­a­la me­di­er. Men App­le news kan va­ra en platt­form för ny­he­ter från oli­ka stånd­punk­ter – det är fan­tas­tiskt – men det här med fejkny­he­ter… det är up­pen­bart ett pro­blem.

Cook fort­sät­ter att pra­ta om so­ci­alt an­svars­ta­gan­de, men när vi kom­mer in på Do­nald Trumps så tech-kom­mit­té – en form av råd­gi­van­de grupp där pre­si­den­ten sam­la­de che­fer för sto­ra te­ch­bo­lag – slår Cook ifrån sig.

– Jag var ald­rig med i hans ”sty­rel­se”, så jag har det sagt. Men nej, jag tror in­te på att va­ra tyst när sa­ker hän­der som in­te lig­ger i lin­je med vå­ra vär­de­ring­ar, sä­ger han och ut­veck­lar:

– Al­la de här sa­ker­na har att gö­ra med po­li­cyfrå­gor. Vi för­sö­ker att in­te läg­ga oss i politik, men vi läg­ger oss i po­li­cy. Och i da­gens sam­häl­le är po­li­cy ibland politik. Jag re­spek­te­rar de som in­te tyc­ker att en vd ska ha med det att gö­ra, men vi tror in­te på att va­ra tys­ta. hen­rik.ek@metro.se

FOTO: AX­EL ÖBERG

Som en­da svens­ka dags­tid­ning följ­de Metro i går med Apples vd Tim Cook när han be­sök­te fö­re­ta­get Ig­gesund ut­an­för Hu­diksvall. För Metro be­rät­tar han om stor­fö­re­ta­gets fram­tids­pla­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.