Vd för pen­sions­fond fast i kopp­le­ri­här­va – åta­las för sex­köp

KOPPLERIVERKSAMHET OMSATTE HUNDRATUSENTALS KRO­NOR

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Brott. »Du är de­fi­ni­tivt värd peng­ar­na, du är så het«, hör­de po­li­sens spa­na­re ge­nom yt­ter­dör­ren till man­nens bo­stad på en exklusiv adress i Stockholm. Man­nen som är vd för ett fond­bo­lag där svens­kar kan in­ve­ste­ra si­na pen­sions­peng­ar åtals nu.

I mit­ten av mars be­drev po­li­sen spa­ning mot en grupp ru­mänska med­bor­ga­re som miss­tänk­tes säl­ja sex. En av kvin­nor­na kör­des till en exklusiv adress i Stockholm, och spa­nar­na lyss­na­de vid yt­ter­dör­ren.

»Ta av dig klä­der­na, jag kom­mer knul­la dig he­la nat­ten. Du kom­mer ång­ra det här« och »Du är de­fi­ni­tivt värd peng­ar­na, du är så het«, sa bo­stads­in­ne­ha­va­ren, en­ligt spa­nar­nas av­rap­por­te­ring.

»Jag hör­de ljud som lät som om nå­gon ›smis­ka­de till‹ en bar rum­pa sam­ti­digt som NN ut­ta­la­de ›Du är så värd peng­ar­na, jag gil­lar det‹, un­der det­ta ske­en­de hör­des ryt­miskt knar­ran­de från lä­gen-

he­ten«, finns vi­da­re att lä­sa.

Nu kan Metro be­rät­ta att man­nen som po­li­sen be­drev spa­ning mot är vd för ett fond­bo­lag, som är listat hos Pen­sions­myn­dig­he­ten.

I som­ras er­kän­de man­nen, som är svensk med­bor­ga­re, sex­kö­pet. Men han sa sig dock in­te min­nas så myc­ket av hän­del­sen då han påstod sig ha va­rit be­ru­sad. Man­nen ska ha be­ta­lat 13 500 kro­nor för att till­bringa nat­ten med kvin­nan.

I slu­tet av sep­tem­ber åta­la­des han för köp av sex­u­ell tjänst. Yt­ter­li­ga­re fem män åta­la­des miss­tänk­ta för att ha köpt sex. Dess­utom åta­la­des en 27-åring för grovt kopp­le­ri.

– Det hand­lar om att han främ­jat och även ut­nytt­jat fy­ra kvin­nor som va­rit pro­sti­tu­e­ra­de. Verk­sam­he­ten har på­gått i Stock­holms­om­rå­det un­der 2016 fram till maj 2017 då ett till­slag sked­de, sä­ger åkla­ga­re Jo­han Kjells­son.

Po­li­sen slog till mot lä­gen­he­ten där 27-åring­en och kvin­nor­na bod­de. Sex­kö­par­na fick kon­takt med kvin­nor­na via an­non­ser på nä­tet, och kvin­nor­na kör­des där­ef­ter till kö­par­na. Bland be­vis­ning­en finns iakt­ta­gel­ser från po­li­sens spa­na­re, och säk­ra­de chatt­kon­ver­sa­tio­ner.

»Jag hör­de ljud som lät som om nå­gon ›smis­ka­de till‹ en bar rum­pa sam­ti­digt som NN ut­ta­la­de ›Du är så värd peng­ar­na‹.« Ut­drag ur po­li­sens av­rap­por­te­ring från spa­ning­en.

– Jag på­står att det va­rit frå­gan om en yr­kes­mäs­sig verk­sam­het som om­satt minst 705 000 kro­nor un­der den här pe­ri­o­den. Sum­man har ut­gjort gär­nings­man­nens en­da el­ler hu­vud­sak­li­ga in­komst, sä­ger Jo­han Kjells­son.

Den per­son som age­ra­de chauf­för ver­kar dock ha kom­mit un­dan.

– Vi har iden­ti­fi­e­rat per­so­nen men den är in­te hörd un­der för­un­der­sök­ning­en då den för­vän­tas ha läm­nat lan­det.

Rät­te­gång­en mot den ru­mänske med­bor­ga­ren, som ne­kar till brott, och de miss­tänk­ta sex­kö­par­na har nu in­letts.

– Jag har inga kom­men­ta­rer, sä­ger vd:n till Metro. karl.hen­rics­son@metro.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.