Kros­sa­de en spe­gel

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - TEXT: SORAYA HASHIM, FOTO: SIMON KRONA, SKROCKRESEARCH: ÅSA LARSSON

Fre­da­gen den 13:e till ära tes­tar Metro oli­ka sor­ters skrock

Skrock. Fre­da­gen den tret­ton­de – oturs­da­gen många bä­var in­för. Men hur far­ligt är det egent­li­gen att kros­sa speg­lar och spil­la salt? Och hur känns det att stir­ra dö­den i vitö­gat? Metros mo­di­gas­te med­ar­be­ta­re Soraya Hashim kas­ta­de sig rakt ut i en dra­ma­tisk kamp mot skroc­ken och har kla­rat sig ut­an någ­ra stör­re olyc­kor se­dan testet ut­för­des. Hit­tills…

Kros­sa spe­gel.

Att man skul­le rå­ka ut för sju års olycka om man tar sön­der en spe­gel kan hand­la om att speg­lar var så dy­ra förr att man vil­le att folk skul­le va­ra för­sik­ti­ga. En an­nan fö­re­ställ­ning är att spe­geln skul­le in­ne­hål­la en bit av ens själ. Själ, schmäl sä­ger jag – det var så sa­tans till­fred­stäl­lan­de! Öns­kar jag ha­de fått slå sön­der tu­sen till. Be­tyg: 5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.