Grei­der: Rätt av Löfven att ta­la om sin bak­grund som svet­sa­re!

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

har ra­sar iväg kraf­tigt. En vd på ett av Sve­ri­ges 50 störs­ta fö­re­tag tjä­nar nu­me­ra 54 gång­er mer än en in­dustri­ar­be­ta­re (och än­nu mer än en kom­mu­nal­ar­be­ta­re). Själ­vas­te In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den (IMF) me­nar nu­me­ra att skat­ter bör hö­jas för de ri­kas­te.

En för­kla­ring till hö­ger­po­pu­lis­ter­nas fram­gång­ar är att de ex­plo­a­te­rat ils­kan över po­li­ti­ke­re­li­ten. Men många po­li­ti­ker har ar­bet­ar­bak­grund och det är bra om fler be­rät­tar om det på sam­ma sätt som det är bra att köns­mäs­si­ga och et­nis­ka er­fa­ren­he­ter blir le­van­de i po­li­ti­ken. I slutän­dan bör ar­gu­ment och idépo­li­tik av­gö­ra i de­bat­ter, ing­et an­nat. Men er­fa­ren­he­ter­na ger män­ni­skor som an­nars kän­ner sig ute­slut­na en chans att iden­ti­fi­e­ra sig med den som står i ta­lar­sto­len.

hag­la­de en del ned­sät­tan­de an­grepp mot »svet­sa­ren från Örnsköldsvik«. Han be­kla­ga­de sig in­te över det. Men det vi­sa­de på det klass­förakt som finns i sam­häl­let.

I svensk politik klar­nar nu hö­ger­väns­terska­lan, sär­skilt som SD blek­nar och tro­li­gen är på väg nedåt. Och när den kon­flik­ten klar­nar blir för­del­nings­po­li­tik och klass vik­ti­ga­re och skär som svets­lå­gor ge­nom ord­mas­sor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.