J

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

a! Jag hop­pa­de till av gläd­je när Stefan Löfven blev för­ban­nad över att mäst­ras om sta­tens eko­no­mi och ut­brast: »Jag är en en­kel svet­sa­re, men jag kan lä­sa!« Det kom ovän­tat mitt i en halv­seg par­ti­le­dar­de­batt i riks­da­gen. Mo­de­rat­le­da­ren ha­de just re­fe­rat till na­tio­na­le­ko­no­mer som gu­dom­li­ga ex­per­ter och Löfven kont­ra­de med en starkt känslo­mäs­sig men eko­no­miskt kor­rekt re­ak­tion: Bor­ger­li­ga re­ge­ring­ar läm­nar all­tid un­der­skott i sta­tens fi­nan­ser ef­ter sig.

bra för svensk politik. Det ta­las ex­tremt li­te om klass i po­li­ti­ken och än mind­re om den eg­na klass­bak­grun­den. En av de få som bör­jat gö­ra det är Jan Björ­klund, tex­til­ar­be­tar­so­nen, och jag gil­lar det. Vi le­ver i ett klas­sam­häl­le. Skill­na­der­na mel­lan de övers­ta och un­ders­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.