SVENSKT DRÖMLÄGE: "DET HÄR FÅR MAN IN­TE MIS­SA"

Så spe­lar du på blå­gul se­ger i kväll - och får in­sat­sen till­ba­ka vid för­lust

Metro Sweden (Stockholm) - - News -

Sve­ri­ge står in­för en ut­ma­ning när man tar emot Ita­li­en ikväll.

En svensk se­ger ger in­te ba­ra ett guldläge in­för re­tu­ren på mån­dag. Det ger även 3,40 gång­er peng­ar­na hos Mr Green.

Men skul­le Sve­ri­ge för­lo­ra får al­la nya kun­der som spe­lat på blå­gult in­sat­sen till­ba­ka – upp till 500 kro­nor.

– Vi vill maxa upp­le­vel­sen för al­la svens­ka fans, sä­ger sve­ri­ge­che­fen hos Mr Green.

Sve­ri­ge har ett ita­li­enskt berg att be­sti­ga för att mäs­ter­skaps­dröm­men i Ryss­land ska bli sann. Det är med en sar­gad trupp man tar emot Ita­li­en ikväll, bå­de på det fy­sis­ka pla­net och det men­ta­la.

Vi har en mitt­fäl­ta­re som tam­pas med en knac­kig rygg och på back­si­dan käm­pas det på med bris­tan­de själv­för­tro­en­de ef­ter halv­da­na in­sat­ser i klubb­lag un­der hös­ten.

Den en­da rik­ti­ga ljus­punk­ten är att vå­ra svens­ka an­fal­la­re vi­sat fin form på slu­tet, bå­de gäl­lan­de spel­tid och mål­pro­duk­tion.

PENG­AR­NA TILL­BA­KA VID FÖR­LUST Själv­klart vill man kun­na he­ja fram Sve­ri­ge trots ut­gångs­lä­get. Spel­bo­la­get Mr Green ger nu al­la svens­ka sup­port­rar en gyl­le­ne chans att hi­va in stor­ko­van på mat­chen.

En svensk bragdse­ger ger in­te ba­ra 3,40 gång­er peng­ar­na – skul­le Sve­ri­ge för­lo­ra mot Ita­li­en så får al­la nya kun­der som sat­sat på blå­gult dess­utom si­na peng­ar till­ba­ka, upp till 500 kro­nor.

– Det in­ne­bär att om du sat­sar en

GO­DA CHANSE FÖR SE­GER Mr Green är ett väle­ta­ble­rat spel­bo­lag som se­dan länge va­rit en fa­vo­rit bland svens­kar som äls­kar spel och spän­ning, nå­got som in­te är så svårt att för­stå med tan­ke på vil­ka er­bju­dan­den de ger si­na spe­la­re.

Trots att det ver­kar tufft på för­hand så kan man se att Sve­ri­ge har en fan­tas­tisk hem­mas­ta­tistik mot Ita­li­en och har in­te släppt in mål mot dem se­dan 1965 då man spe­la­de 2–2 i en trä­nings­match.

"MIS­SA IN­TE" – Det här kan bli en min­nesvärd kväll för al­la svens­ka sup­port­rar. Hos oss får du bra odds på blå­gult och samtidigt peng­ar­na till­ba­ka vid för­lust. Det här får man verk­li­gen in­te mis­sa, sä­ger sve­ri­ge­che­fen. Odd­sen kan kom­ma att änd­ras. fem­hund­ring på Sve­ri­ge får du 1 700 kro­nor rätt in på kon­tot vid blå­gul se­ger. Skul­le Ita­li­en där­e­mot vi­sa sig va­ra över­mäk­ti­ga får du in­sat­sen till­ba­ka på kon­tot igen, re­dan näs­ta dag, sä­ger sve­ri­ge­che­fen hos Mr Green.

Al­la nya kun­der hos Mr Green som spe­lar på blå­gult ikväll får he­la sin in­sats till­ba­ka om Sve­ri­ge skul­le för­lo­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.