»Jag rycks med i op­ti­mis­men och tror på se­ger mot Ita­li­en «

Metro Sweden (Stockholm) - - News - HER­MAN DILL Fot­bolls­ex­pert her­mann.dill@metro.se

Jag minns väl förs­ta gång­en jag såg Sve­ri­ge spe­la mot Ita­li­en. Det var en EM-kval­match på Nya Ul­le­vi i Gö­te­borg en ljuv för­som­mar­kväll på min fö­del­se­dag.

Ita­li­en var grymt haj­pa­de och enor­ma för­hands­fa­vo­ri­ter ef­ter de­ras VM­guld i Spa­ni­en året fö­re. Ing­en vå­ga­de tro på en svensk se­ger fö­re av­spark. Men Sve­ri­ge gjor­de en bragd­match och vann med 2-0 och den spril­lans nya el­va­å­ri­ga ver­sio­nen av mig själv tyck­te li­vet var un­der- bart och rätt­vist. Se­na­re sam­ma år möt­tes de igen i Ne­a­pel och då gjor­de Sve­ri­ge en av si­na bäs­ta mat­cher nå­gon­sin när de vann med 3-0 ef­ter att Glenn Ström­berg haft stor show och gjort två mål (om nå­gon av Metros lä­sa­re kan kom­ma på ett bätt­re re­sul­tat av ett svenskt lands­lag i en täv­lings­match – skic­ka ett mejl till mig).

Se­dan dess har det in­te va­rit li­ka en­kelt för Sve­ri­ge att vin­na mat­cher mot Ita­li­en. Vil­ket in­te är så kons­tigt då Ita­li­en är en av fot­bolls­värl­dens stor­mak­ter som en­dast ut­ma­nas av Bra­si­li­en och Tyskland om man ska ran­ka värl­dens bäs­ta fot­bolls­land ge­nom histo­ri­en.

All lo­gik sä­ger att Sve­ri­ge in­te ska kun­na ho­ta Ita­li­en i kväll på Fri­ends Are­na, än mind­re i re­tur­mat­chen på Gi­u­sep­pe Me­az­za näs­tan vec­ka. Spe­la­re för spe­la­re har Ita­li­en bätt­re al­ter­na­tiv på var­je po­si­tion. En­da an­led­ning­en var­för Ita­li­en in­te gick di­rekt till VM var för att de ham­na­de i sam­ma kval­grupp som Spa­ni­en. Det går att fort­sät­ta i evig­het om man vill rabb­la sa­ker som ta­lar för en ita­li­ensk se­ger.

Trots det bubb­lar det av op­ti­mism runt det svens­ka lands­la­get. Al­la jag har ta­lat med som va­rit nä­ra la­get un­der vec­kan vis­kar om att det finns en sten­hård tro bland Jan­ne An­ders­sons man­nar. Job­bet kan gö­ras. Vins­ten möj­lig. Dröm­men om VM i Ryss­land le­ver och fro­das.

Jag för­sö­ker stå emot, men kan in­te hjäl­pa att jag rycks med i op­ti­mis­men. Jag vå­gar fak­tiskt tro på en se­ger i kväll. För fot­boll är in­te lo­giskt och det finns tu­sen­tals ex­em­pel från den in­ter­na­tio­nel­la topp­fot­bol­len där lil­le­bror slår sto­re­bror. In­om fot­bol­len finns inga omöj­li­ga dröm­mar, ba­ra sto­ra dröm­mar.

Och min störs­ta dröm just nu är att få upp­le­va sam­ma rus som jag gjor­de den där un­der­ba­ra för­som­mar­kväl­len 1983 då pre­cis all­ting kän­des möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.