Fot­boll­sa­gent mis­s­tänkt för grov peng­a­tvätt

Stjär­na­gen­ten har va­rit in­blan­dad i spe­larö­ver­gång­ar till fle­ra topp­ligor i Eu­ro­pa – nu miss­tänks han för grovt pen­ning­tvätts­brott. Man­nen, som är känd av po­li­sen, stop­pa­des i september för­ra året i en lyx­bil med 350 000 kro­nor i kon­tan­ter och en skydds­vä

Metro Sweden (Stockholm) - - News - Text: Karl Enn Hen­rics­son karl.hen­rics­son@metro.se

I september för­ra året stop­pa­de po­li­sen en fot­boll­sa­gent i cen­tra­la Stock­holm. I bi­len hit­ta­des fot­bolls­ut­rust­ning – och en skott­sä­ker väst. Dess­utom be­slagstogs näs­tan 350 000 kro­nor i kon­tan­ter.

Åkla­ga­re Jens Nils­son me­nar att det rör sig om svar­ta peng­ar.

– Han och hans kom­pi­sar har kom­mit med oli­ka histo­ri­er som jag in­te tror på. Först var peng­ar­na av­sed­da för att kö­pa en bil och se­dan en kloc­ka. Han ha­de även på sig en kloc­ka värd fle­ra hund­ra tu­sen kro­nor. Han påstod att det var en kom­pis kloc­ka, och till slut läm­na­de vi till­ba­ka den till den på­ståd­da äga­ren, sä­ger han.

Tre nar­ko­ti­ka­hun­dar mar­ke­ra­de ock­så på en be­hål­la­re un­der mo­tor­hu­ven i lyx­bi­len, men ing­en nar­ko­ti­ka hit­ta­des.

Där­e­mot hit­ta­des en mind­re mängd hasch i agen­tens bo­stad. Han var un­der en kort pe­ri­od häk­tad mis­s­tänkt för grovt pen­ning­tvätts­brott.

Me­dan brotts­ut­red­ning­en

på­gick var agen­ten in­blan­dad i fle­ra af­fä­rer med stjärn­spe­la­re.

– Han ring­de upp mig och sa att jag skul­le kol­la i en tid­ning, för där var han på bild med nå­gon spe­la­re som skrev kon­trakt, sä­ger Jens Nils­son.

Var­för vil­le han att du skul­le se det?

– Han tyck­te väl det var coolt. Eller ock­så vil­le han vi­sa att han ha­de le­ga­la in­koms­ter.

Un­der våren blev agen­ten sty­rel­se­le­da­mot i ett bo­lag som re­gi­stre­rats för att be­dri­va agent­verk­sam­het in­om sport. I ju­li läm­na­de åkla­ga­ren in en stäm­nings­an­sö­kan om grovt pen­ning­tvätts­brott mot man­nen.

– Om du frå­gar ho­nom kom­mer han sä­ga att han är en­ga­ge­rad i fot­boll, job­bar med för­med­ling och kans­ke po­äng­te­ra att han läm­nat det kri­mi­nel­la li­vet bakom sig. Möj­li­gen an­ser han sig li­da av ryk­ten om­kring sig, sä­ger en per­son med in­syn i agent­verk­sam­het, om den brotts­miss­tänk­te fot­boll­sa­gen­ten.

An­ders Hü­bi­net­te är chefsju­rist vid Svens­ka fot­boll­för­bun­det. Han sä­ger sig in­te kän­na till miss­tan­kar­na mot agen­ten, men sä­ger om »det oklan­der­li­ga ryk­tet«:

– Det står i re­gel­ver­ket att man in­te ska va­ra dömd. Men var­je fall är unikt och det be­ror även på om­stän­dig­he­ter. Ett åtal i sig kans­ke är till­räck­ligt för att man ska kun­na ifrå­ga­sät­ta det här ryk­tet.

Svar­ta peng­ar in­om fot­bol­len är ett väx­an­de och kom­plext pro­blem, och det kan va­ra svårt att på­vi­sa brott, en­ligt po­li­sen.

– Vi ser ak­tö­rer som in­te gör det här på rätt sätt. En så kal­lad agent kan som en del i upp­läg­get läm­na över en dyr kloc­ka, re­na kon­tan­ter eller bju­da på re­sor. Man vill bin­da upp spe­la­ren och kans­ke även en eller fle­ra klub­bar, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Fred­rik Går­da­re vid po­li­sens ak­tions­grupp mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het in­om id­rot­ten.

– Upp­läg­get är of­ta att al­la in­blan­da­de per­so­ner ska tjä­na nå­got på af­fä­ren. Vid själ­va över­gång­ar­na är det väl­digt myc­ket peng­ar in­blan­da­de.

Tings­rät­ten skic­ka­de stäm­ning­en om det grova pen­ning­tvätts­brot­tet till agen­tens hem­a­dress, där även bo­la­get har sitt sä­te. I bör­jan av september ring­de han tings­rät­ten och med­de­la­de att han skul­le skic­ka in del­giv­nings­kvit­tot in­om någ­ra da­gar. Men ingen­ting hän­de och fle­ra för­sök har gjorts för att del­ge agen­ten stäm­ning­en i hans hem, en­ligt do­ku­ment från tings­rät­ten.

Det är nu oklart var han be­fin­ner sig.

– Jag har inga kom­men­ta­rer, sä­ger ad­vo­kat Tho­mas Ols­son, som fö­re­trä­der agen­ten.

Den miss­tänk­te stjär­na­gen­ten har fö­re­trätt spe­la­re på in­ter­na­tio­nell ni­vå, bland an­nat i ita­li­ens­ka Se­rie A.

Agen­ten är mis­s­tänkt för grovt pen­ning­tvätts­brott. Han blev stop­pad i en lyx­bil med 350 000 kro­nor i kon­tan­ter.

Svens­ka fot­bolls­för­bun­det stäl­ler krav på att agen­ter till spe­la­re ska ha »ett oklan­der­ligt ryk­te«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.