Ro­land Po­i­ri­er Martins­son: Våld går in­te att lag­stif­ta bort

RO­LAND PO­I­RI­ER MARTINS­SON Fi­lo­sof

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Efter det senaste mass­mor­det i USA fick jag sam­ma käns­lor som efter nya ter­ro­rist­dåd: upp­gi­ven trött­het. Är det bra el­ler då­ligt? Vett­vil­ling­ar­na är ute efter upp­märk­sam­het. I ter­ro­ris­ter­nas fall ock­så att ska­pa skräck. Då är det väl bra med en ax­el­ryck­ning? Sam­ti­digt är det från­stö­tan­de att blädd­ra vi­da­re till spor­ten för att kom­ma för­bi en ar­ti­kel om män­ni­skor som sprängts i bi­tar el­ler skju­tits till döds.

Då­det i Tex­as drab­ba­de mig dock mer än van­ligt. Sut­her­land Springs lig­ger en tim­me från vårt hem i Tex­as och vi har släk­ting­ar i kro­kar­na. Så är det ju med nyheter, de blir stör­re ju när­ma­re de lig­ger i ti­den el­ler rum­met.

Vad bör man gö­ra åt mas­skjut­ning­ar­na i USA? Låt oss läg­ga åt si­dan ame­ri­ka­ners kon­sti­tu­tio­nel­la rätt att bä­ra va­pen. Den byg­ger på ett kul­tu­rellt gap mel­lan Sve­ri­ge och USA som knap­past går att över­bryg­ga. Låt oss ock­så läg­ga åt si­dan den forsk­ning som ty­der på att sträng­a­re la­gar in­te mins­kar va­pen­vål­det. Det är en ob­ser­va­tion som gär­na tol­kas som att bud­bä­ra­ren in­te bryr sig sär­skilt myc­ket om att oskyl­di­ga barn skjuts ihjäl.

Vad jag tror att jag lärt mig efter många år i USA är att fol­kets syn på våld är vad som le­der till den sto­ra mäng­den mord med skjut­va­pen. Att den­na kom­mer från lan­dets unga och våld­sam­ma histo­ria är väl för­mod­li­gen sant och i så­da­na fall är va­pen­vål­det svårt att lag­stif­ta bort: la­gar är näs­tan all­tid trub­bi­ga in­stru­ment mot kul­tu­rel­la fe­no­men.

Ty­värr hål­ler vi på att lä­ra oss sam­ma sak i Sve­ri­ge. Svens­ka gangst­rars va­pen­kul­tur har för­änd­rats, där­e­mot in­te va­pen­la­gar­na. Tror då nå­gon att vi får fär­re mord i kri­mi­nel­la kret­sar om vi på­pe­kar att de­ras va­pen är olag­li­ga?

Jag bryr mig in­te sär­skilt myc­ket om folks rätt att ha en sex­skju­ta­re i gar­de­ro­ben och än­nu mind­re au­to­mat­va­pen i ga­ra­get, men blir allt­mer över­ty­gad att den lag­li­ga rät­ten till va­pen in­te är problemet. Skul­le verk­li­gen den rik­ti­ga ana­ly­sen va­ra att det sak­nas la­gar som än­då ba­ra lag­ly­digt folk skul­le föl­ja?

Här bor­de min egen lös­ning pre­sen­te­ras, men ty­värr, jag har in­te en sus­ning. Min en­da slut­sats är att va­nor, vär­de­ring­ar och kultur är oänd­ligt myc­ket krång­li­ga­re än lag­böc­kers er­känt krång­li­ga for­mu­le­ring­ar. Att skri­ka rik­tigt högt för­änd­rar in­te den sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.