Bo­stad

Så ökar pri­ser­na på or­ter nä­ra Stock­holm

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

En bo­stad i Stock­holm el­ler tre i Eskilstu­na. Så stor skill­nad är det i kvadrat­me­ter­pri­ser­na när Svensk mäk­lar­sta­tistik tittat på pris­ut­veck­ling­en un­der ett år, från ok­to­ber 2016 till ok­to­ber 2017, i hu­vud­sta­den jäm­fört med or­ter på pend­lings­av­stånd.

I Stock­holm, där samt­li­ga stads­de­lar in­går, lig­ger pri­set för en bo­stads­rätt i ge­nom­snitt på 73 923 kro­nor per kvadrat­me­ter. I Eskilstu­na lig­ger mot­sva­ran­de pris på 22 366 kro­nor, i Västerås är kvadrat­me­ter­pri­set 22 510 kro­nor och i En­kö­ping 22 935 kro­nor.

Me­dan pris­ut­veck­ling­en för bo­stads­rät­ter de senaste 12 må­na­der­na har ökat i Stock­holm med 3,6 pro­cent är den be­tyd­ligt stör­re i pend­lings­or­ter­na. I Eskilstu­na har det va­rit en pris­ut­veck­ling på he­la 13,1 pro­cent, i Västerås 12,8 pro­cent och i En­kö­ping 10,5 pro­cent.

– Pris­ut­veck­ling­en i sig i des­sa stä­der är ett tec­ken på att de blir allt mer at­trak­ti­va för bo­stads­kö­par­na. Så här kan man gö­ra bo­stads­klipp. Pris­ut­veck­ling­en vi tittat på gäl­ler bo­stads­rät­ter, men tren­den för vil­lor är den­sam­ma, sä­ger Hans Flink, af­färs­ut­veck­lings­chef på Svensk mäk­lar­sta­tistik.

Han sä­ger att pris­ut­veck­ling­en i de stä­der­na be­ror på att de star­tar på en låg siff­ra.

– I kro­nor har Stock­holm ökat mer, men i pro­cent blir det allt svå­ra­re att nå upp till höga pro­cent i pris­ut­veck­ling jäm­fört med stä­der som Eskilstu­na.

Men även om en del stock­hol­ma­re väl­jer att flyt­ta ut till stä­der­na tror Hans Flink sna­ra­re att mer­par­ten av in­nerstads­bor­na i Stock­holm flyt­tar ut till en nä­rort el­ler för­ort till Stock­holm för att få ett stör­re bo­en­de för peng­ar­na.

Hans Flink tror dock att pris­ut­veck­ling­en i pend­lings­or­ter­na san­no­likt kom­mer att fort­sät­ta öka, och han ser ett lik­nan­de möns­ter kring or­ter­na vid bå­de Gö­te­borg och Mal­mö.

– Tack va­re kom­man­de in­fra­struk­tur­sats­ning­ar kom­mer det att gå allt snab­ba­re att re­sa till de här stä­der­na.

»Pris­ut­veck­ling­en i sig är ett tec­ken på de blir allt med at­trak­ti­va för kö­pa­re.« Hans Flink, af­färs­ut­veck­lings­chef på Svensk mäk­lar­sta­tistik.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Pend­lings­or­ter som Eskilstu­na, Västerås och En­kö­ping har ökat pro­cen­tu­ellt mer än Stock­holm, vi­sar siff­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.