Upp­kopp­lad

Där­för är det bra att ha reg­ler för din mo­bi­lan­vänd­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - VALERIE KASPERSEN

Hem­ma, på job­bet, i kol­lek­tiv­tra­fi­ken – det spe­lar ing­en roll. För många är mo­bi­len all­tid med.

– Vi gör ett säm­re jobb ef­tersom vi he­la ti­den blir av­brut­na av pling­an­det från sms och mejl. Vi tap­par fo­kus och det kan ta upp till 25 mi­nu­ter att få till­ba­ka det, sä­ger Jaa­na Lind­ström på Unionen.

Hon har märkt av en ökan­de an­vänd­ning av mo­bil­te­le­fo­ner på ar­bets­plat­sen. Det kan va­ra att folk sva­rar på mejl, el­ler ba­ra kol­lar ny­he­ter­na.

– Hjär­nan äls­kar snab­ba be­lö­ning­ar. Vi vill gär­na sva­ra på en gång och det får kon­se­kven­ser bå­de för oss själ­va och för and­ra. Ge­nom att hål­la på med mo­bi­len på mö­ten och i sam­tal så ex­klu­de­rar vi and­ra ut­an att va­ra med­vet­na om det. Vi tap­par fo­kus, lyss­nar in­te och är in­te men­talt närvarande. När man kän­ner sig ex­klu­de­rad så sätts smärt­sy­ste­met i krop­pen igång och det kan gö­ra ont.

Pre­cis som med al­la and­ra va­nor så kan mo­bi­lan­vän­dan­det änd­ras, me­nar Lind­ström.

– Se över di­na 24 tim­mar på dyg­net. Vad är det du gör egent­li­gen från mor­gon till kväll?

»Vi vill gär­na sva­ra på en gång och det får kon­se­kven­ser bå­de för oss själ­va och för and­ra.« Jaa­na Lind­ström, coach på Unionen om att va­ra stän­digt upp­kopp­lad.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Att stän­digt va­ra upp­kopp­lad gör oss mind­re ef­fek­ti­va, me­nar Jaa­na Lind­ström, coach på Unionen.

FOTO: MI­KAEL LUND

Jaa­na Lind­ström, på Unionen me­nar att vi blir mind­re ef­fek­ti­va av att va­ra stän­digt upp­kopp­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.