Grupp­våld­täkt­så­tal väckt

Åtal. Tre män åta­las för grov våld­täkt och två män för med­hjälp efter den miss­tänk­ta grupp­våld­täk­ten i Fitt­ja för­ra året.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - JO­HAN WIKÉN, KARL ENN HENRICSSON

I sep­tem­ber kun­de Metro av­slö­ja att po­li­sen ut­red­de en grov våld­täkt mot en kvin­na i 30-års­ål­dern som ska ha in­träf­fat i Fitt­ja i Bot­kyr­ka kom­mun i au­gusti för­ra året. Trots att po­li­sen iden­ti­fi­e­ra­de flera miss­tänk­ta gär­nings­män re­dan för­ra året dröj­de det än­da till ju­ni i år in­nan de förs­ta kun­de gri­pas. Or­sa­ken var re­surs­brist, en­ligt po­li­sen.

På fre­da­gen väck­tes åtal mot fem män i Sö­der­törns tings­rätt. Tre män åta­las för grov våld­täkt och två män för med­hjälp till grov våld­täkt. Men po­li­sen miss­tän­ker att be­tyd­ligt fler kan ha va­rit närvarande vid brotts­till­fäl­let.

– Fler har va­rit in­blan­da­de men det går in­te att be­vi­sa vil­ka som har va­rit del­ak­ti­ga utö­ver de här fem. Mål­sä­gan­de har an­gett att det var mel­lan 15 och 20 per­so­ner to­talt, sä­ger åkla­ga­re Mar­kus Hank­kio.

En­ligt åta­let ska våld­täk­ten ha skett i ett trapp­hus i Fitt­ja. De tre män­nen som åta­las för grov våld­täkt ska ha hål­lit fast, sla­git och spar­kat kvin­nan. De ska även ha dra­git hen­ne i hå­ret och dun­kat hen­nes hu­vud mot en trap­pa så att hon tap­pa­de med­ve­tan­det. Med kniv ska de ha ho­tat kvin­nan till tyst­nad sam­ti­digt som de våld­tog hen­ne. I sam­band med det­ta misstänks de två and­ra åta­la­de ha skrat­tat och fil­mat de­lar av över­grep­pet.

– Man har in­te an­träf­fat fil­mer­na. Där­e­mot står det nog klart att det har fil­mats, men det finns oli­ka upp­fatt­ning om vad som ska fram­gå av fil­mer­na, sä­ger Mar­kus Hank­kio.

Kvin­nans mål­sä­gan­de­bi­trä­de, ad­vo­kat Eli­sa­beth Mas­si Fritz, har ti­di­ga­re sagt till Metro att det är ett av de mest upp­se­en­de­väc­kan­de våld­täkts­mål som hon har stött på un­der si­na 26 verk­sam­ma år.

– Det är en syn­ner­li­gen all­var­lig och krän­kan­de grov våld­täkt som lett till ett stort li­dan­de och trau­ma hos min kli­ent. Det har va­rit en mar­dröm för hen­ne, sä­ger Eli­sa­beth Mas­si Fritz efter åta­let.

De åta­la­de män­nen är i dag mel­lan 19 och 29 år. Men vid brotts­till­fäl­let i au­gusti för­ra året var den yngs­ta av män­nen som åta­las för våld­täk­ten en­dast 17 år.

»Mål­sä­gan­de har an­gett att det var mel­lan 15 och 20 per­so­ner to­talt.« Åkla­ga­re Mar­kus Hank­kio be­rät­tar om hur många som lär ha va­rit med våld­täk­ten.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Den an­mäl­da våld­täk­ten ska ha in­träf­fat i en trapp­upp­gång i Fitt­ja. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.