Danskt gäng­våld ökar

Dan­mark. Det senaste halv­å­ret har Kö­pen­hamn drab­bats av näs­tan 40 gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar. Trots att po­li­sen in­fört vi­si­ta­tions­zo­ner och pat­rul­le­rar med mo­bi­la po­lis­sta­tio­ner i ut­sat­ta om­rå­den har våldet es­ka­le­rat.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ESFAR AHMAD/TT

– Slu­tet kom­mer när till­räck­ligt många av dem är i fäng­el­se, sä­ger Tor­ben Svar­rer, po­lis­in­spek­tör vid Kö­pen­hamns­po­li­sen.

Mjøl­ner­par­ken lig­ger väl syn­lig från flera av bo­stads­hu­sen i stads­de­len Nør­re­bro i Kö­pen­hamn. Den 9 no­vem­ber be­sköts tre män i par­ken, varav en dog. Det är tred­je gång­en på kort tid som en skott­loss­ning äger rum här.

– Många är föd­da i om­rå­det och har si­na fa­mil­jer här, sä­ger Tor­ben Svar­rer. Se­dan som­ma­ren har våldet es­ka­le­rat med 38 gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar, varav tre med död­lig ut­gång, en­ligt Tor­ben Svar­rer, som han­te­rar all ut­red­ning rö­ran­de den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten.

– Den 12 ju­li kun­de vi se bör­jan på en kon­flikt som fort­fa­ran­de på­går. Gäng­en har en histo­rik och kän­ner varand­ra se­dan ti­di­ga­re. Då kan det va­ra så att de blir oen­se om nå­got.

– Men just nu är det ba­ra hämnd på hämnd på hämnd från ti­di­ga­re skjut­ning­ar.

En rad åt­gär­der har satts in för att stop­pa det död­li­ga våldet. Flera stads­de­lar i Kö­pen­hamn in­går i po­li­sens så kal­la­de vi­si­ta­tions­zo­ner, mo­bi­la po­lis­sta­tio­ner kör runt och bå­de ci­vil och uni­for­me­rad po­lis rör sig fli­tigt på ut­sat­ta plat­ser.

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT

Vid den senaste döds­skjut­ning­en vid Mjøl­ner­par­ken av­led en man av ska­dor­na. Po­li­sen spär­ra­de av en stor del av par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.