Där­för ska du väl­ja Nin­ja Ca­si­no

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag med Metro -

ING­EN RE­GI­STRE­RING KRÄVS

Det en­da som be­hövs för att spe­la om mil­jo­ner­na är mo­bil ban­kin­logg­ning. Du spe­lar allt­så di­rekt med din in­ter­net­bank. Du be­hö­ver in­te hel­ler ange email, te­le­fon­num­mer el­ler din adress.

SNAB­BA UTBETALNINGAR

Hos Nin­ja Ca­si­no kan man få ut vins­ten di­rekt på sitt bank­kon­to in­om 15 mi­nu­ter. Där­e­mot be­hö­ver du in­te ta ut peng­ar­na när du vill ta en pa­us. Det räc­ker med att stänga fönst­ret på webb­lä­sa­ren så säk­ras ditt sal­do tills du vill spe­la igen.

PER­FEKT FÖR MO­BI­LEN

Spel­saj­ten har en en­kel och smi­dig de­sign som gör det lät­ta­re än nå­gon­sin att spe­la si­na fa­vo­ri­ter di­rekt i mo­bi­len – oav­sett om man är ute på språng el­ler sit­ter hem­ma.

SÄ­KERT ATT SPE­LA

Nin­ja Ca­si­no sam­ar­be­tar med det li­cen­si­e­ra­de be­tal­nings­in­sti­tu­tet Trust­ly, som är god­känt och över­va­kas av Fi­nansin­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.