Sunt spelande hos Nin­jaCa­si­no

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag med Metro -

Nin­ja Ca­si­no fö­re­språ­kar ett sä­kert och an­svars­fullt spelande, och ar­be­tar dag­li­gen för att fö­re­byg­ga spel­pro­blem och be­ro­en­de. De­ras per­so­nal ge­nom­går re­gel­bund­na ut­bild­ning­ar in­om äm­net och sup­por­ten finns där om du har frå­gor el­ler be­hö­ver råd.

Det uni­ka med Nin­ja Ca­si­no är att ing­et spel­kon­to re­gi­stre­ras. Om du tyc­ker att ditt spelande gått över styr kan du få ditt bank­kon­to bloc­ke­rat för fram­ti­da in­sätt­ning­ar, ta ba­ra kon­takt med de­ras sup­port via chat el­ler e-mail, så kom­mer de att hjäl­pa dig di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.