Ke­vin­fal­let kan snart få helt nytt av­slut

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

vän­tas kring års­skif­tet.

– An­ting­en fö­re jul el­ler gans­ka di­rekt efter års­skif­tet är min prognos nu, sä­ger Niclas War­gren.

Näs­tan 20 år har gått se­dan fy­ra­å­ri­ge Ke­vin hit­ta­des död in­vid Glaf­s­fjor­den. Två brö­der, då fem och sju år gam­la, pe­ka­des ut som skyl­di­ga. Men SVT:s gransk­ning vi­sa­de att de pres­sa­des i många och långa för­hör, och att för­hörs­le­dar­na be­rät­ta­de om de­tal­jer kring Ke­vins död. En­ligt gransk­ning­en ex­i­ste­rar in­te brö­der­nas på­ståd­da er­kän­nan­de.

För de nya ut­re­dar­na har det va­rit vik­tigt att vän­da på al­la ste­nar.

– Var­ten­da spår ska va­ra ut­rett. Det får in­te va­ra någ­ra trå­dar som häng­er löst. Det mås­te vi föl­ja upp in­nan vi går ut med nå­got be­sked, sä­ger To­mas Jo­hans­son, sam­ord­na­re för Ke­vin-grup­pen och chef vid po­lis­re­gi­on Bergs­la­gens ut­red­nings­sek­tion.

Mel­lan 40 och 50 nya för­hör har hål­lits. De ut­pe­ka­de brö­der­na har hörts igen, lik­som en del ti­di­ga­re vitt­nen, de ti­di­ga­re ut­re­dar­na samt per­so­nal vid so­ci­al­tjäns­ten. Gam­la be­slag har säk­rats och skic­kats på ny ana­lys, och det rätts­me­di­cins­ka un­der­la­get kring döds­or­sa­ken har grans­kats på nytt.

In­om den när­mas­te må­na­den vän­tas re­sul­ta­ten dim­pa in, en­ligt åkla­ga­ren.

– Då får vi gö­ra en ana­lys och se vad vi kan läm­na för be­sked. Be­ro­en­de på vad som fram­kom­mer kan utredningen ta oli­ka vägar, sä­ger Niclas War­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.