D

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

å är då, nu är nu, Jan är Jan, li­ve is life.

Efter god­kän­da *host* 1-0 hem­ma mot Ita­li­en på Fri­ends i fre­dags är Sve­ri­ge NIT­TIO re­jält ge­nom­för­da San Si­ro-mi­nu­ter från sitt förs­ta världs­mäs­ter­skap i fot­boll på tolv år.

Jag hop­pas för­stås att Sve­ri­ge tar sig dit, för min egen skull, och din, men kans­ke fram­förallt för Jan­ne An­ders­sons skull. Jag tror ald­rig Sve­ri­ge har haft en mer okonst­lad för­bunds­kap­ten än ho­nom.

Ge­or­ge Ray­nor vann sa­ker och var från Yorkshi­re, Ol­le Nor­din var lätt få­fäng, Lars La­ger­bäck kärv, Erik Ham­rén ha­de hals­duk och »shi­ning«.

Jan­ne An­ders­son är den han är och all­tid har va­rit. Jan­ne. En för­e­nings­män­ni­ska i för­bunds­kap­tenska­vaj, stöpt i en papp­mugg, upp­född på spruc­ken varm­korv, svart kaf­fe och läs­ke­blask, sprung­en ur den svens­ka AIFIFK-, BK- och IF-myl­lan.

Han har ald­rig be­kym­rat sig över att fö­ra sig, el­ler lå­ta, på nå­got sär­skilt vis. Jan­ne kan pra­ta om Gi­an­lu­i­gi Buf­fon som han pra­tar om andre­mål­vak­ten i Knä­reds IK.

Han kan stå i en tv-sänd­ning efter en vik­tig lands­kamp och sä­ga pre­cis sam­ma sa­ker som han ha­de sagt om han stod sist i kön till korv­ki­os­ken på Ör­jan­svall.

Jan­ne tar gär­na en pro­me­nad när han be­hö­ver tän­ka, han är 55 år och har fa­milj, hund, han gil­lar att… stry­ka.

»I mitt jobb är det en pro­cess som ald­rig tar slut. När en match är över bör­jar näs­ta pro­jekt med en ny match. Men att stry­ka klä­der som man se­dan får hänga in i gar­de­ro­ben är väl­digt ex­akt och ro­gi­van­de. Det tyc­ker jag om«. Stry­ka. Som José Mou­rin­ho, allt­så. Han är bra på an­nat ock­så, Jan­ne. Som för­bunds­kap­ten har han na­vi­ge­rat Sve­ri­ge för­bi och via Frank­ri­ke och Ne­der­län­der­na, nu har han Ita­li­en på knä och vem ha­de ens kun­nat fö­re­stäl­la sig nå­got lik­nan­de hös­ten 2016?

När han tog över lands­la­get ha­de Käll­ström, Isaks­son och Zla­tan lagt av och det fanns in­te så myc­ket an­nat att gö­ra än att so­pa upp spill­ror­na av det svens­ka lands­lag som nyss väg­rat att dop­pa tår­na i ett EM-slut­spel.

Han tog det som fanns kvar och bygg­de någon­ting att tro, hop­pas och hål­la på – och nu står han där med kvas­ten, hyt­ter och ban­kar på por­ten till VM.

Ita­li­ens för­bunds­kap­ten he­ter Gi­an Pi­e­ro Ven­tu­ra, vå­ran he­ter Jan­ne.

Släpp in oss, för fan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.