Dol­dis-svens­ken som gör suc­cé – i skug­gan av CS

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

För­kla­ring­en till dol­dis­ska­pet kan, en­ligt Fabian »Fabian« Hällsten själv, va­ra att fram­gång­ar­na skett i skug­gan av fp­sjät­ten Coun­ter stri­ke.

Men det var ock­så Coun­ter stri­ke, som på ett li­te ko­miskt sätt, la­de grun­den för 23-åring­ens kar­riär – i Rain­bow six si­e­ge.

– Det var där jag bör­ja­de, men så kom jag på att jag in­te var till­räck­ligt duk­tig med vap­nen och då får man by­ta spel. Jag är för då­lig skytt, men jag är smart. Jag för­står hur man ska va­ra IGL (in ga­me le­a­der) och då pas­sar Rain­bow six mig bätt­re, sä­ger Pen­ta-spe­la­ren och skrat­tar.

Rain­bow six si­e­ge be­skri­ver han som en bland­ning mel­lan Coun­ter stri­ke, Batt­le­fi­eld och Call of du­ty. Du ska des­ar­me­ra en bomb, bygg­na­der­na tar ska­da och stri­der­na är i högt tem­po.

De för­än­der­li­ga kar­tor­na är en li­ka stor ut­ma­ning som det är en till­gång i spe­let, men det gör ock­så att det är svårt att gö­ra upp spe­ci­fi­ka stra­te­gi­er in­för mat­cher­na.

– Vi bör­ja­de kö­ra mer ad­ap­tivt. Där man an­pas­sar sig till mot­stån­dar­na i stäl­let för att ha en sten­hård stra­te­gi. Tar man en mot­stån­da­re vid en plats så spe­lar man på det, sä­ger han.

Om Rain­bow six-sce­nen i Sve­ri­ge läm­nar myc­ket kvar att öns­ka så är Bra­si­li­en mot­sat­sen. Och om en vec­ka är det dit, till »Si­e­ge hem­land« som Hällsten kal­lar det, som fär­den går för att för­sva­ra sin ti­tel i Pro le­a­gue-slut­spe­let.

– Om vi mö­ter bra­si­li­a­nar­na så kom­mer vi in­te ha myc­ket sup­port på läk­ta­ren, sär­skilt in­te när vi sla­git ut et bras­se­lag var­je gång sä­ger han.

Även om det på pap­pe­ret ser ut att kun­na gå rik­tigt bra för Pen­ta så är fa­vo­rit­ska­pet och epi­te­tet »värl­dens bäs­ta lag« en klu­ven frå­ga.

– Det är dumt och re­flek­te­ra för myc­ket över det tyc­ker vi. Om vi tän­ker så finns det ing­en an­led­ning att fort­sät­ta att käm­pa, sä­ger Hällsten.

Till skill­nad från i för­ra årets fi­na­ler del­tar även asi­a­tis­ka lag och Pen­tas förs­ta mö­te är mot syd­ko­re­ans­ka Man­tis.

– När vi analyserar de­ras spel så tyc­ker vi att de lig­ger långt efter. De spe­lar de vi spe­la­de för länge se­dan. Men de kan ock­så över­ras­ka oss med att ha kom­mit på and­ra sätt att spe­la den gam­la me­tan. Sen har de duk­ti­ga in­di­vi­du­el­la spe­la­re.

Tur­ne­ring­ens tuf­fas­te mot­sånd tror Fabian »Fabian« Hällsten blir bras­sar­na i Black Dra­gons som de mö­ter i en even­tu­ell se­mi­fi­nal. Men så var det ju det där med att in­te ta ut se­gern i för­skott.

– Vi för­vän­tar oss att vi ska vin­na, ing­en åker dit för att för­lo­ra. Vi kan ba­ra in­te gå in och sä­ga att dom här mö­ter vi fi­na­len. Vi mås­te ta oss dit själ­va först.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.