Dam­lands­la­get boj­kot­tar fot­bolls­ga­lan

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

ut­an att få till ett av­tal om er­sätt­ning­ar, rap­por­te­rar Fot­boll­s­ka­na­len.

– Vi har in­te haft ett av­tal på he­la året och vi vill få till ett av­tal, sä­ger Ca­ro­li­ne Se­ger till saj­ten.

Ga­lan äger rum den 20 no­vem­ber. Ca­ro­li­ne Se­ger vill in­te sva­ra på hur det blir med trä­nings­mat­chen bor­ta mot Frank­ri­ke en vec­ka se­na­re.

Hon vill in­te hel­ler gå in på vil­ka sum­mor det rört sig om.

– Siff­ror är gans­ka ovä­sent­li­ga. Vi vill bli re­spek­te­ra­de för det ar­be­te vi gör. Vi har in­te lyc­kats med det. Det hand­lar om vad vi kän­ner rim­ligt, går in­te att jäm­fö­ra med and­ra lands­lag el­ler med her­rar­na. Na­tur­ligt­vis har all­ting dis­ku­te­ras men vi fo­ku­se­rar på att gö­ra avtalet så att det är en för­bätt­ring för oss, sä­ger Se­ger.

Svens­ka fot­bolls­för­bun­dets ord­fö­ran­de Karl-Erik Nils­son är för­vå­nad över ut­spe­let.

– Det är mitt un­der på­gåen­de för­hand­ling­ar. Där­för är det oer­hört för­vå­nan­de att spe­lar­na går ut så här, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.