Onds­kan präg­lar Tri­ers Oscars­bi­drag

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

hon upp­täc­ker för­bjud­na käns­lor väcks kraf­ter­na till liv. Ver­ket har be­skri­vits som om Ing­mar Berg­man re­gis­se­rat Step­hen Kings »Car­rie«.

– Ja, lik­som »Car­rie« är det­ta en »coming of age«histo­ria. Fast jag är nog mer på­ver­kad av Bri­an de Pal­mas fil­ma­ti­se­ring än av Kings bok, sä­ger Tri­er

på­ver­ka­des Tri­er dock av King, som han an­ser i si­na bäs­ta stun­der »skri­ver al­le­go­ris­ka be­rät­tel­ser om mänsk­li­ga pro­blem«. Men »Thel­ma« hand­lar mer om spän­ning än om chock och blod.

– Ome­del­bar skräm­sel är ame­ri­ka­ner­na bra på. Min film är mer en mar­dröm, en film som stäl­ler frå­gan »vil­ken är min plats«. Det hand­lar in­te om ett mons­ter.

in­spi­re­rad av fil­mer som »Ro­se­ma­rys ba­by« och Ge­or­ge A Ro­me­ros »Se­a­son of the wit­ch«. Det är fe­mi­nis­tis­ka be­rät­tel­ser som in­te går ut på att kvin­nor är on­da och att sex­u­a­li­tet är far­lig, ut­an det hand­lar mer om att kän­na skam, om att un­der­tryc­ka si­na käns­lor och att fin­na sig själv. Det hand­lar om fri­gö­rel­se.

Jo­achim Tri­er har ve­lat pla­ce­ra det över­na­tur­li­ga i en re­a­lis­tisk form, nå­got som märks ock­så i mu­si­ken.

– Där gick vi åt Ber­nard Her­mann-sko­lan, blan­da­de sam­man me­lan­ko­li med det bru­ta­la, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.