Hur kan Sve­ri­ge be­va­ras ut­an krist­na sko­lor?

Metro Sweden (Stockholm) - - MetroDebatt -

om skill­na­den mel­lan re­li­gi­on i all­män­het och kris­ten­dom i syn­ner­het.

Jag skul­le gär­na vil­ja att nå­gon sak­kun­nig sva­rar mig på frå­gan om vad som är far­ligt med att tilläm­pa krist­na vär­de­ring­ar i en sko­la.

Det kan väl in­te va­ra den »Gyl­le­ne re­geln« som in­te pas­sar, el­ler? Var­för lik­ställs »kris­ten« med »re­li­giös«? För­sök att tän­ka dig in i vil­ket sam­häl­le vi skul­le få om helt plöts­ligt al­la hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner och mis­sio­nä­rer med kris­ten tros­bak­grund skul­le för­bju­das.

Snart är vi där om in­te Li­be­ra­ler­na tän­ker om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.