Vi­ral­granska­ren

Vi­ral­granska­ren. En ar­ti­kel på den hö­ger­po­pu­lis­tis­ka saj­ten Sam­hälls­nytt spri­der bil­den av att stads­de­len Ryd i Sköv­de valt att ba­ra ha sam­hälls­in­for­ma­tion på ara­bis­ka. Det stäm­mer in­te.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Hu­go Ewald hu­go.ewald@metro.se

Fel om skylt i Sköv­de – påstods ge in­fo ba­ra på ara­bis­ka

»Stads­del i Sköv­de över­går till sam­hälls­in­for­ma­tion på ara­bis­ka«. Så ly­der ru­bri­ken till en ar­ti­kel på den hö­ger­po­pu­lis­tis­ka ny­hets­saj­ten Sam­hälls­nytt, ti­di­ga­re Av­pix­lat, som pub­li­ce­ra­des i fre­dags.

Ar­ti­keln ut­går från en bild på en skylt med text på ara­bis­ka med in­for­ma­tion om att man byg­ger om tor­get i Ryd, och som finns ut­pla­ce­rad i stads­de­len. »En­ligt upp­gift till Sam­hälls­nytt från den bo­en­de i om­rå­det som ta­git bil­den, finns in­te mot­sva­ran­de in­for­ma­tion på svens­ka el­ler nå­got an­nat språk – en­dast ara­bis­ka«, skrev man.

Ar­ti­keln i sig har fått runt tu­sen in­ter­ak­tio­ner, men har fått stor sprid­ning in­ter­na­tio­nellt ge­nom att den de­lats av den svens­ke twitt­ra­ren Pe­ter Ima­nu­el­sen, mest känd un­der sin pseu­do­nym Pe­terswe­den. »Svensk kultur för­svin­ner för all fram­tid, snäl­la retwee­ta«, skri­ver han i en tweet som fått när­ma­re 7 000 retweets. Bil­den har ock­så spri­dits av den brit­tis­ka kon­spi­ra­tions­te­o­ri­kern Paul Jo­seph Wat­son.

Men det stäm­mer in­te att Ryd gått över till att en­bart till­han­da­hål­la sam­hälls­in­for­ma­tion på ara­bis­ka, någon­ting fri­lans­jour­na­lis­ten Jack Wer­ner först upp­märk­sam­ma­de på sin blogg. Det stäm­mer vis­ser­li­gen att skyl­tens ena si­da har text på ara­bis­ka, men skyl­tens and­ra si­da har svensk text.

»Det finns mot­sva­ran­de in­for­ma­tion på svens­ka på and­ra si­dan av skyl­ten«, skri­ver An­na Har­tung, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Sköv­de kom­mun, i ett mejl till Vi­ral­granska­ren.

I går upp­da­te­ra­de Sam­hälls­nytt sin ar­ti­kel.

»Jag vill in­for­me­ra om att vi har upp­da­te­rat tex­ten och att vi un­der hel­gen in­te fick tag på nå­gon på Sköv­de kom­mun för att kon­trol­le­ra. Vi ha­de dock upp­gif­ten från två per­so­ner bo­sat­ta i Sköv­de. Jag var än­då no­ga med att skri­va att det var »per­so­ner som upp­ger för Sam­hälls­nytt« och att vi sö­ker kom­mu­nen. Up­pen­bar­li­gen har des­sa per­so­ner in­te in­sett att de skul­le gå runt skyl­ten för att lä­sa vad som stod på bak­si­dan.«, skri­ver Mats Da­gerlind, Sam­hälls­nytts po­li­tis­ke chefre­dak­tör, i ett mejl till Vi­ral­granska­ren.

FOTO: SKÄRMDUMP OCH SKÖV­DE KOM­MUN

Till väns­ter en skärmdump från Sam­hälls­nytt, där en­dast skyl­tens text på ara­bis­ka syns. Till hö­ger en bild på skyl­tens and­ra si­da där sam­ma in­for­ma­tion åter­finns på svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.