Em­ma Wikén är på väg mot toppen igen

Em­ma Wikén vet hur det känns att vin­na bragd­gul­det och att top­pa Tour de Ski. Men det var länge se­dan. Nu har hon »gett sig fan på att ge allt« och sik­tar på OS i feb­ru­a­ri.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LASSE MANN­HEI­MER/TT

Hel­gens se­ger på 10 km fritt i smyg­pre­miä­ren i Bruks­val­lar­na var Em­ma Wikéns förs­ta in­di­vi­du­el­la se­ger se­dan 2013.

Även om mot­stån­det var siså­där – Wikén var en­da lands­lagså­ka­re på plats – var det ett lyft jäm­fört med de senaste sä­song­er­na.

Den 28-åri­ga Åsar­na­å­ka­ren var med i det sta­fett­lag som tog OS-guld i Sotji 2014 och som se­na­re till­de­la­des bragd­gul­det. Året där­på var hon i ka­las­form un­der Tour de Ski där hon länge låg fy­ra i sam­man­dra­get.

Se­dan hän­de nå­got. – Jag har in­te rik­tigt va­rit i fas med mig själv, och jag kan in­te rik­tigt sva­ra på vad det är som har gjort att det har va­rit så. Jag har trä­nat på som van­ligt men jag har in­te alls fått de re­sul­tat som jag vill ha, sä­ger Em­ma Wikén.

Hon kom­mer till näs­ta helgs Sve­ri­ge­pre­miär i Gäl­li­va­re med vetska­pen att hen­nes senaste topp tio-pla­ce­ring i världs­cu­pen in­di­vi­du­ellt kom just i Tour de Ski, i ja­nu­a­ri 2015, när hon slu­ta­de fy­ra på 15 km jaktstart i Toblach.

Hon er­kän­ner att hon ett tag var nä­ra att helt slu­ta med ski­dåk­ning­en.

– Jo, det får jag nog er­kän­na. Jag var gans­ka långt ne­re i vå­ras, kan jag sä­ga. Det var in­te kul läng­re. Men när jag fun­de­ra­de på vad jag ha­de gjort, och vad jag kun­de ha gjort bätt­re, så kän­de jag att jag har än­nu mer att ge.

Efter be­slu­tet att fort­sät­ta har myc­ket av spän­ning­ar­na släppt, sä­ger hon. Trä­ning­en känns bätt­re än på flera år och nu sik­tar hon med ny­fun­nen gläd­je mot OS i feb­ru­a­ri.

– Det känns väl­digt, väl­digt spän­nan­de. Jag har haft ett helt an­nat fo­kus den här sä­song­en, och gett mig fan på att ge allt.

FOTO: CHRISTINE OLS­SON/TT

FOTO: CHRISTINE OLS­SON/TT

I ok­to­ber lad­da­de Em­ma Wikén och skid­lands­la­get med hög­höjds­trä­ning i Ita­li­en. Nu kän­ner hon hop­pet kom­ma till­ba­ka in­för den stun­dan­de sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.