Ing­en oro om man lär si­na barn att säl­ja

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag med Metro - JO­HAN STAËL VON HOLSTEIN Risk­ka­pi­ta­list

Jag är stolt över mi­na sö­ner. Det finns en mas­sa an­led­ning­ar till det, men just nu tän­ker jag på en sär­skild kultur som mi­na barn till­hör som jag in­te tror att så många vux­na kän­ner till.

Mi­na barn kö­per och säl­jer skor. De sam­lar skor och har väg­gar­na ful­la av dem i si­na rum. Skor­na ska va­ra snea­kers och av ty­pen boosts. Mär­ke­na kan va­ri­e­ra, NMD, Ult­ra Boosts, Jor­dans och någ­ra fler, men fram­för allt är det Ye­ezy som gäl­ler. Ye­ezy boosts är Ka­nye Wests mär­ke. För er som in­te vet vem han är, så är det en mul­ti­konst­när, rap­pa­re och in­flu­encer som är gift med Kim Kar­dashi­an. In­te lätt att hänga med och mer kom­pli­ce­rat blir det när al­la mär­ke­na är Adi­das el­ler Ni­ke, »in col­la­bo­ra­tion« med oli­ka kän­di­sar el­ler de­sig­ners.

Pro­du­cen­ter­na är så smar­ta att skor­na kom­mer ut i be­grän­sad upp­la­ga. Po­pu­la­ri­te­ten är så stor att ung­do­mar­na so­ver ut­an­för bu­ti­ker­na i dygn in­nan skor­na släpps. I and­ra bu­ti­ker sker det lot­te­ri. För att ga­ran­te­ra att de skall få till­gång till de oli­ka nya släp­pen, skaf­far vis­sa sig bul­va­ner och be­ta­lar för att and­ra ska va­ka ge­nom nat­ten. De byg­ger gi­gan­tis­ka in­ter­na­tio­nel­la nät­verk för han­del och by­ten med skor. Allt för att få kö­pa gym­nas­tik­skor för mel­lan tu­sen och flera tu­sen­lap­par pa­ret.

Skor­na är så dy­ra att för att ha råd med ett par för­sö­ker de kom­ma över flera par som de se­dan säl­jer av för att där­i­ge­nom få si­na eg­na gra­tis. Skor­na säljs till kän­di­sar el­ler sam­la­re med sto­ra plån­böc­ker som in­te vill so­va ut­an­för bu­ti­ker i flera dygn ut­an hell­re be­ta­lar ett över­pris. De kan ock­så hit­ta kö­pa­re ut­om­lands, sär­skilt i Asi­en.

Jag är stolt över hur pro­fes­sio­nellt de dri­ver processen, hur de lärt sig vik­ten av att för­stå ar­bitrage och hur de byggt si­na va­ru­mär­ken och nät­verk bå­de på köp- och sälj­si­dan. De för­ser hal­va Stock­holms in­nekret­sar med skor och de har där­med råd att sam­la si­na eg­na kol­lek­tio­ner av skor.

Av allt fö­re­ta­gan­de, av al­la rol­ler i ett bo­lag, av allt ar­be­te man kan lä­ra sig, finns det ing­et som är så vik­tigt som att kun­na säl­ja. En säl­ja­re är värd sin vikt i guld och hur ka­o­tiskt det än blir i ett sam­häl­le, över­le­ver all­tid säl­ja­re. Kan man lä­ra si­na barn det så be­hö­ver man ald­rig oroa sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.