Na­tio­nel­la prov sägs va­ra opå­lit­li­ga

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

De na­tio­nel­la pro­ven i svens­ka och svens­ka som and­ra­språk i års­kurs 9 har up­pen­ba­ra bris­ter. Osä­ker­he­ten i pro­ven är så pass stor att ele­ver­nas prov­re­sul­tat in­te ut­gör en till­för­lit­lig grund för be­tygs­sätt­ning.

Det kon­sta­te­rar fors­ka­re vid Karl­stads uni­ver­si­tet som stu­de­rat till­för­lit­lig­he­ten i det läs­prov som in­går i det na­tio­nel­la pro­vet i svens­ka och svens­ka som and­ra­språk.

I den ak­tu­el­la stu­di­en an­vän­de sig fors­kar­na av ett re­pre­sen­ta­tivt ur­val om 500 elev­lös­ning­ar för att med sta­tis­tis­ka ana­ly­ser un­der­sö­ka pro­vets egen­ska­per.

»Nå­got för­enk­lat kan man ut­tryc­ka det som att pro­vet förmår skil­ja på dem som har li­te bätt­re läs­för­må­ga, från dem som har li­te säm­re läs­för­må­ga. Men att pro­vet på ett till­för­lit­ligt sätt skul­le kun­na an­vän­das för att de­la in ele­ver i be­tygs­ska­lans sex oli­ka ni­vå­er sak­nas det be­vis för«, sä­ger en av fors­kar­na, Gustaf B. Skar, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.