Ki­na står för nä­ra en tred­je­del av ut­släp­pen

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Familj -

De glo­ba­la ut­släp­pen av kol­di­ox­id vän­tas i år öka med två pro­cent, efter att ha le­gat stilla se­dan 2014. Rap­por­ten om de ökan­de ut­släp­pen kom­mer sam­ti­digt som värl­dens län­der sam­lats på kli­mat­mö­tet i tys­ka Bonn, för att läg­ga grun­der­na för ett re­gel­verk för Pa­ris­av­ta­let från 2015. Där slog man fast att tem­pe­ra­turök­ning­en på jor­den in­te ska över­sti­ga två plus­gra­der, helst 1,5 gra­der.

– Rap­por­ten skic­kar en sig­nal till Bonn om att det är hög tid att åstad­kom­ma nå­got. En gans­ka trött­sam på­min­nel­se om att det som hit­tills gjorts in­te är till­räck­ligt, sä­ger Michael Tjern­ström, pro­fes­sor i me­te­o­ro­lo­gi.

Bakom ök­ning­en lig­ger fram­förallt Ki­na, som en­ligt rap­por­ten kom­mer att öka si­na ut­släpp med 3,5 pro­cent. Lan­det är värl­dens störs­ta ut­släp­pa­re av växt­hus­ga­ser och står för knappt 30 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen. Även In­di­en har ökat, men mind­re än för­ra året. I EU och USA mins­kar ut­släp­pen nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.