Ut­del­ning­en av Di­a­mant­fot­bol­len kan stäl­las in på grund av boj­kott

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Sak­nas lands­lags­spe­lar­na kan ut­del­ning­en av Di­a­mant­bol­len på ga­lan kom­ma att stäl­las in.

– Om ma­jo­ri­te­ten av de duk­ti­ga kvinn­li­ga fot­bolls­spe­lar­na in­te kom­mer va­ra på plats så blir det ju prak­tiskt svårt att de­la ut pri­set. Se­dan finns det en prin­ci­piell frå­ga ock­så: Bör man de­la ut pri­set från vår si­da i den kon­tex­ten? sä­ger Syd­svens­kans chefre­dak­tör Pia Rehnquist.

Det är Sve­ri­ges bäs­ta fot­bolls­spe­la­re på dam­si­dan som var­je år får Di­a­mant­bol­len, and­ra sätt än på fot­bolls­ga­lan.

– Jag vill fram­för allt för­säk­ra mig om att vi som de­lar ut pri­set i sam­ar­be­te med Svens­ka fot­boll­för­bun­det kan gö­ra det med stolt­het.

För­bun­det skri­ver i ett ut­ta­lan­de att »vi stäl­ler oss frå­gan­de till ut­spe­let« om lands­la­gets boj­kott av fot­bolls­ga­lan, men att det »på­ver­kar in­te vår am­bi­tion att nå en över­ens­kom­mel­se som al­la in­blan­da­de kan ac­cep­te­ra«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.