Här är käng­or­na som kan räc­ka he­la li­vet

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

ylan, den bit­ter­lju­va, är på in­gång. Den sa­ti­ris­ka se­ri­e­teck­na­ren Pontus Lund­kvist ut­tryc­ker det bäst i si­na vi­ra­la löp­se­de­l­il­lust­ra­tio­ner: »Nu kom­mer den be­dräg­li­ga ›ta det lugnt, jag vill in­te ha bråk‹ och så ba­ra PANG – kniv i ma­gen-ky­lan«. För den är ju pre­cis så, ky­lan, när den slår till.

Vad pas­sar bätt­re än att vär­ma sig un­der­i­från med ett par re­jä­la kängor. Det bäs­ta tip­set är att läg­ga tan­ke­kraft och kär­lek i sitt val av kängor. De är tid­lö­sa, stil­säk­ra och om man pric­kar rätt kan de an­vän­das och bä­ras i en livs­tid. In­ve­ste­ra i ett par kva­li­ta­ti­va kängor du verk­li­gen trivs i och vår­da dem, pre­cis som kär­lek, väl.

här sä­song­en är de svar­ta skinn­käng­or­na från J. Lin­de­berg. Ge­nom mi­ni­ma­lis­tis­ka de­tal­jer gör de ett unikt men in­te allt­för ut­stic­kan­de in­tryck. Our Le­ga­cys syd­stats­in­spi­re­ra­de kängor i ko­skinn står även de högt i kurs, bäst mat­chas de med ett par vi­da man­ches­ter­byx­or. Den klas­sis­ka mo­del­len »Chel­sea boots« häng­er med i år ock­så. Sat­sa på ett par från de li­ka klas­sis­ka Dr. Mar­tens – det kom­mer åt­minsto­ne jag att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.