To­ve Lo kny­ter ihop pro­jek­tet La­dy wood

Mu­sik. På fre­dag släp­per hit­ma­ka­ren To­ve Lo al­bu­met »Blue lips (La­dy wood pha­se 2)«: »Jag har höga krav«.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Det har va­rit en hek­tisk tid se­dan To­ve Lo gav ut sitt and­ra stu­di­o­al­bum »La­dy wood« för gans­ka ex­akt ett år se­dan. Hon har tur­ne­rat runt he­la världen, bå­de som hu­vud­akt och som för­band på Cold­plays mas­si­va »A he­ad full of dreams«-tur­né.

Fram­för allt det sist­nämn­da var lä­ro­rikt.

– Att gå från att ha sin egen publik till att öpp­na för 80 000 män­ni­skor som ba­ra »vi vet in­te vem du är«... Ef­ter förs­ta gi­gen gick vi av sce­nen och in­såg att vi mås­te tän­ka om. Det var en ut­ma­ning, jag tror att vi al­la ha­de bli­vit gans­ka be­kvä­ma i hur vi var på sce­nen, sä­ger To­ve Lo.

all tid ute på vägar­na är det im­po­ne­ran­de att det kom­mer en ny ski­va re­dan nu. Faktum är dock att »Blue lips (La­dy wood pha­se II)«, som är ett slags fort­sätt­ning på »La­dy wood«, egent­li­gen skul­le ha släppts än­nu ti­di­ga­re.

– Det var tan­ken och det ha­de nog gått att ge ut det myc­ket ti­di­ga­re. Men jag kan in­te släp­pa i väg nå­got om det in­te är ex­akt som det ska va­ra. Jag för­står det här med att det är fan­tas­tiskt om nå­got släpps på en snygg tids­lin­je men om jag kan gö­ra det bätt­re... Jag har svårt att för­stå hur man kan pri­o­ri­te­ra rätt da­tum fö­re rätt konst­verk.

Men nu är allt­så tav­lan fär­dig­må­lad och med fa­cit i hand blev ock­så he­la »La­dy wood«-pro­jek­tet, med si­na to­talt fy­ra de­lar upp­de­la­de på två al­bum, pre­cis så som To­ve Lo vil­le att det skul­le bli.

– Jag har verk­li­gen hål­lit mig till vad jag vil­le att det skul­le va­ra, där­e­mot har det bli­vit myc­ket bätt­re än vad det ha­de va­rit om jag ha­de släppt allt ti­di­ga­re, sä­ger hon.

To­ve Lo fick ett enormt ge­nom­brott över he­la världen med sitt de­bu­tal­bum »Qu­een of the clouds« och sing­lar­na »Ha­bits (Stay high)« och »Tal­king bo­dy« – till­sam­mans har de två lå­tar­na spe­lats över en halv mil­jard gång­er på Spo­ti­fy.

ock­så fram­gångs­rik och ge­ne­re­ra­de bland an­nat jät­te­hit­ten »Cool girl«. Än­då kän­ner hon ing­en press på att fort­sät­ta le­ve­re­ra ra­di­o­sing­lar.

– Det är klart att skiv­bo­la­get har för­vänt­ning­ar, jag är saj­nad på ett ma­jor­bo­lag och när de har haft fram­gång vill de ha mer fram­gång. Men jag har än­då den tu­ren att jag kän­ner att de är med mig i det jag vill gö­ra, det har in­te va­rit »den här lå­ten tyc­ker vi in­te om, den kan vi in­te släp­pa«. Det har ald­rig va­rit nå­gon dis­kus­sion kring det jag har le­ve­re­rat i mu­sik­väg.

Den en­da pres­sen kom­mer från hen­ne själv.

– Men det hand­lar mer om att jag vill att det ska va­ra bra, jag har höga krav. Om jag själv är nöjd med det jag ska­par bryr jag mig in­te så myc­ket, det är klart att det är kul när det går bra men det blir in­te fo­ku­set.

än­nu mer tur­ne­ran­de, To­ve Lo räk­nar in­te med att va­ra le­dig för­rän 2019. Och trots att hon re­dan har upp­levt mer un­der fy­ra år än vad många svens­ka ar­tis­ter gör un­der ett liv har hon fort­fa­ran­de dröm­mar kvar att upp­fyl­la.

– En grej är ju att gö­ra en egen sta­di­um­tur­né och spe­la för 60 000 män­ni­skor, sä­ger hon.

– Jag vet in­te... Gans­ka långt bort, tror jag. Men det är svårt att sä­ga, vi får se nu hur den här plat­tan går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.