Öst­lings frå­ga be­hövs i vår po­li­tis­ka debatt F

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag -

ör­ra vec­kan stor­ma­de det som be­kant kring Svenskt Nä­rings­livs ord­fö­ran­de Leif Öst­ling. Hans kom­men­tar gäl­lan­de vad fan han får för si­na skat­te­peng­ar blev snabbt vi­ral. Att Öst­lings ord­val var oproff­sigt ver­kar de fles­ta va­ra över­ens om. Så även Öst­ling själv, som bac­ka­de från ut­ta­lan­det och kal­la­de det slar­vigt. Men själ­va frå­ge­ställ­ning­en, vad vi som samhälle får ut av den skatt vi be­ta­lar och hur sy­ste­met kan för­bätt­ras, är fak­tiskt märk­ligt från­va­ran­de i den po­li­tis­ka de­bat­ten. Det an­ses hö­ger­spö­kigt att ens pra­ta om det. Som att det in­te var möj­ligt att vil­ja ha en stor stat och sam­ti­digt vil­ja att peng­ar­na vi sät­ter in kom­mer till bäs­ta möj­li­ga nyt­ta.

Sverige har värl­dens ti­on­de störs­ta BNP per ca­pi­ta. Vi har sam­ti­digt värl­dens sjät­te högs­ta skat­te­tryck. Ef­tersom vi ock­så har eko­no­misk till­växt finns det mer och mer peng­ar i skatt­kis­tan för var­je år som går. Jag tyc­ker in­te att det är jät­te­kons­tigt att många und­rar hur fa­sen det då är möj­ligt att vi in­te har råd med ex­em­pel­vis barn­mors­kor till de barn som föds, vet­tig om­sorg om de gam­la och ett hu­mant mot­ta­gan­de av vå­ra asyl­sö­kan­de.

Re­sur­ser­na finns ju up­pen­bar­li­gen nå­gon­stans, så var sjut­ton har de ta­git vägen? Den frå­gan bor­de va­ra brin­nan­de hos po­li­ti­ker av al­la fär­ger. I stäl­let är den kall som en halv­död platt­fisk.

Ett pro­blem är att väns­tern bac­kar un­dan ef­tersom ef­fek­ti­vi­se­ring i skat­te­sam­man­hang har bli­vit sy­no­nymt med dumsnå­la be­spa­ring­ar. Men så be­hö­ver det in­te va­ra. Man be­hö­ver in­te va­ra ett ekonomiskt snil­le för att in­se att det går väl­digt många un­der­skö­ters­ke­ras­ter på en Nu­on­af­fär (kost­nad 53 mil­jar­der). 1,36 mil­jar­der, när­ma­re be­stämt. El­ler att det går 3,34 mil­jo­ner må­nads­lö­ner för hel­tids­an­ställ­da sjuk­hus­stä­da­re på ett Nya Ka­ro­lins­ka (be­räk­nad kost­nad 61,4 mil­jar­der). Att ta väl hand om skat­te­peng­ar är ett sätt att ska­pa mer väl­färd och bätt­re vill­kor, in­te tvärtom. Ha­ve­ri­er som Nu­on och Ka­ro­lins­ka är där­e­mot ka­ta­strof. Om så­da­na be­slut fat­tas kan vi ha åt­ta el­ler åt­tio pro­cents skatt, peng­ar­na kom­mer än­då in­te att räc­ka till det vi be­hö­ver. Hur får vi stopp på det? Det är där dis­kus­sio­nen bor­de bör­ja och slu­ta.

#tyst­nad­tag­ning. Kanske kan 456 rös­ter änt­li­gen få oss att slu­ta pra­ta om en­skil­da röt­ägg, och bör­ja pra­ta om var­för des­sa röt­ägg får fort­sät­ta?

Alex­an­der Bard. När ska vi slu­ta dal­ta med oin­tres­san­ta mob­ba­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.