På agen­dan i dag

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag - FO­TO: NASA FO­TO: TT

Lä­ges­rap­port för Ös­ter­sjön vän­tas Skings­ley ska pra­ta ny tek­nik

Ett gäng se­mi­na­ri­er äger rum i hu­vud­sta­den un­der ons­dags­mor­go­nen. In­sti­tu­tet för nä­rings­livs­forsk­ning ar­ran­ge­rar se­mi­na­ri­um om var­för vis­sa in­vandrar­grup­per är mer fram­gångs­ri­ka än and­ra, och Ös­ter­sjö­cent­rum vid Stock­holms uni­ver­si­tet pre­sen­te­rar vad forsk­ning­en vet hit­tills om kli­mat­för­änd­ring­ar­nas in­ver­kan på Ös­ter­sjön och vad det­ta be­ty­der för da­gens marina mil­jöfrå­gor. Dess­utom vigs tid åt pa­ti­ent­sä­ker­het in­om vår­den. Vice riks­banks­chef Ce­ci­lia Skings­ley del­tar i Fin­tech för and­ra året i rad och pra­tar om ny tek­nik och för­änd­ring­ar på be­tal­mark­na­den. Äger rum i Stock­holm, ar­ran­ge­ras av Bre­a­kit.

Hård kamp för avan­ce­mang

Det blir en re­jäl upp­förs­bac­ke när Ca­ro­li­ne Se­gers Ro­sen­gård mö­ter Chel­sea i åt­ton­dels­fi­na­lens and­ra match i Cham­pi­ons le­a­gue. Förs­ta mat­chen vann Chel­sea med 3–0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.